Ondersteuningspakket Regionaal DNA versterkt regio

Toenemende (internationale) concurrentie dwingt Nederlandse regio’s zich sterker te ontwikkelen. Om het verschil te blijven maken, zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig die tegemoetkomen aan de specifieke regionale opgaven. In opdracht van het ministerie van BZK ontwikkelden adviesbureaus Birch en Berenschot daarom een Ondersteuningspakket Regionaal DNA. Dit Ondersteuningspakket biedt regio’s een data-tools voor (economische) data en analyses en een handreiking voor het proces van regionale strategie- en agendavorming.

Digitalisering, globalisering en internationale waardeketens zijn zowel oorzaak als versneller van de toenemende concurrentie. Regio’s maken voor hun agendavorming gebruik van onderzoeken naar hun regionale situatie, kansen en knelpunten. Op dit moment pakt iedere regio dit methodologisch en inhoudelijk op zijn eigen manier aan. Tegen die achtergrond verkent het ministerie van BZK samen met de ministeries van EZK, LNV, OCW en SZW de mogelijkheden om regio’s en economic boards te ondersteunen bij het bepalen van hun economische opgaven en de vertaling daarvan naar een gerichte samenwerkingsagenda. Dit resulteerde in het ondersteuningspakket Regionaal DNA waarmee regio’s hun economisch DNA kunnen analyseren en een gestructureerd proces van regionale agendavorming kunnen organiseren.

Tijdens het ontwikkelproces fungeerden DutchTechZone, FoodValley en Midpoint Brabant als testregio’s. “De testregio’s waren cruciaal omdat ze inzicht gaven in de behoeften van regionaal economisch beleid, zowel in waar de data tekortschiet als waar het proces verbetert kan worden. Samen met hen en de kennis van wetenschappers als Otto Raspe (PBL), Frank van Oort (EUR) en Erik Stam (UU) zijn we in staat geweest tools te maken die de regio nu al kunnen helpen. Daarbovenop ligt een handreiking die regio’s kunnen gebruiken in het formuleren van een gezamenlijke agenda”, aldus Bas van der Starre, consultant bij Birch.

Het ondersteuningspakket biedt enerzijds een uniform instrument om data en analyses vergelijkbaar en systematisch te presenteren en te ontsluiten. Anderzijds wordt rekening gehouden met de identiteit en unieke behoeften van een regio. “Het is een gebalanceerde combinatie van data gedreven onderzoek naar het DNA van de regio, dat vervolgens moet leiden tot een breed gedragen van de regio. Dit helpt alle partijen in een regio gezamenlijk op te trekken en interventies te bedenken en uit te voeren.”

Downloads:

Eindrapport regionaal DNA

Handreiking Regionaal DNA