Optimaliseren van arbeidsmarktaanpakken

Vijf activiteiten die de meeste impact realiseren

Optimaliseren van arbeidsmarktaanpakken

Vijf activiteiten die de meeste impact realiseren

Afgelopen jaren hebben we als Birch diverse regio’s ondersteund met het vormgeven van hun Human Capital Agenda’s (HCA’s). Deze HCA’s zijn een andere benadering van het (destijds) gangbare arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.

De uitdagingen aan zowel de vraag- als aanbodzijde op het gebied van talent staan hierbij centraal. Lange tijd waren er in beleid en uitvoering schotten tussen het ‘Sociale Domein’ en het ‘Economisch Domein’ binnen een gemeente/metropoolregio/provincie en ook Rijk. En de realiteit is dat die nog niet overal verdwenen zijn.

Krapte maakt een gecombineerde aanpak noodzakelijk

De langdurige krapte op de arbeidsmarkt maakt de noodzaak om in aanpakken zowel de vraag- als aanbodzijde te combineren urgent. Kijkend dus naar zowel voor wie je het doet, maar ook wie het doet. Er zijn niet voldoende professionals om alle plannen die er liggen om de situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren uit te voeren. Daarom moet focus worden gelegd op de grootste doorbraken.

Vijf activiteiten die de meeste impact realiseren

Op basis van onze ervaringen zien we vijf belangrijke onderwerpen en activiteiten die de meeste impact realiseren. In willekeurige volgorde zijn dit:

  • Grotere inzet op werkenden en onbenut arbeidspotentieel en minder aandacht voor langdurig werklozen. Met name voor de taak van de gemeenten vereist dit een andere aanpak. Nu gaat veel geld en capaciteit naar langdurig werklozen. Deze groep is inmiddels in veel regio’s klein(er) geworden en vraagt per individu veel inzet. De groep werkenden die te maken krijgt met andere eisen aan hun vak of zelfs het verdwijnen van hun functies is vele malen groter. Daarnaast zijn er werknemers die niet hun volledige mogelijkheden benutten, zowel qua competenties en vaardigheden als de omvang van hun arbeidscontract. Hier is met geringe inzet al veel te bereiken.
  • Grotere aandacht voor de rol van de werkgevers. Veel van de oplossingen om verbeteringen door te voeren op de arbeidsmarkt moeten door werkgevers in de praktijk worden gebracht, zowel bij bedrijven als bij overheden. Hier is nog veel werk aan de winkel. In veel organisaties is het HR-beleid niet op het niveau om mensen te binden, boeien en duurzaam aan het werk te houden. Dit heeft verschillende initiatieven beperkt in hun succes: Zij-instroom, LLO en Instroom vanuit het onderwijs.
  • Blijf investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit. Het is ook van belang dat de vraag naar talent verandert. Investeren in technologische, proces- en sociale innovatie zorgt voor een betere inzet van de beschikbare werknemers en draagt bij aan het werkplezier. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om veel aandacht te besteden aan het creëren van draagvlak voor deze veranderingen en mensen invloed te laten hebben op innovatie in hun beroep.
  • Maak continu de afweging of de investering/inzet van capaciteit bijdraagt aan het verbeteren van de brede welvaart. De schaarse beschikbaarheid van overheidsmiddelen (zowel in uitvoerders als in geld) vraagt om een focus op cruciale beroepen en specifieke transitieopgaven. Belangrijk hierin is dan ook een aantoonbaar verband met brede welvaartsverbetering.
  • Minder versnippering om gezamenlijk sterker te zijn. Beleid gericht op het verbeteren van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid is zeer versnipperd, zowel in de beschikbare budgetten als in projecten. Er is onvoldoende lerend vermogen en de kansen om succesvolle aanpakken op te schalen worden vaak niet benut. Publiek-private samenwerking is hierbij noodzakelijk.

De rol van de Human Capital Agenda (HCA) in de regio

Een regionale HCA kan een op maat gemaakte aanpak formuleren voor bovengenoemde doorbraken, voorzien van concrete resultaten op de korte en lange termijn die onderbouwd zijn door analyse. Te denken valt aan een Community of Practice voor Strategisch HR-beleid (mix van wetenschap en praktijk); Regionaal fonds om overgangen tussen banen te faciliteren; Best practices inzetten bij doorvoeren van nieuwe innovaties; Inzicht in de behoeftes op het gebied van cruciale beroepen en op welke manieren daar belemmeringen weggenomen kunnen worden; Netwerkanalyse om de belangrijkste partijen te identificeren die een voortrekkersrol kunnen spelen in het web van initiatieven in jouw regio; Afwegingskader om te beoordelen of bestaande initiatieven voldoende impact realiseren om zo te ontsnipperen; en tenslotte een heldere verantwoordelijkheidsverdeling om partijen aan te spreken op hun bijdrage.

Lees hier hoe we Regio Noord-Holland Noord hebben ondersteund bij de ontwikkeling van hun Human Capital Agenda.