Meer kennisveiligheid op campussen in Nederland

Samen met The Hague Centre for Strategic Studies ontwikkelden we een toetsingskader waarmee campusbeheerders hun risico’s kunnen inventariseren.

Meer kennisveiligheid op campussen in Nederland

Samen met The Hague Centre for Strategic Studies ontwikkelden we een toetsingskader waarmee campusbeheerders hun risico’s kunnen inventariseren.

Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Impact Een duidelijk kader voor campusbeheerders om de risico’s voor kennisveiligheid in te schatten
Regio Nederland
Dienst Onderzoek en evaluatie

Meer informatie

Bas van der Starre
Bas van der Starre Senior Adviseur

De wet FIFO ook voor campussen

De Wet VIFO (Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) beheerst de risico’s van overnames. Ook campussen vallen nu onder de wet, maar het is niet eenvoudig in te schatten of een campusorganisatie daadwerkelijk onder de wet valt en een veiligheidstoets moet uitvoeren. Daarom ontwikkelden wij samen met The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS) een toetsingskader voor campusbeheerders. Dit kader geeft snel inzicht of ook hun campusorganisatie onder de toets valt.

Vraag – ontwikkel een toetsingskader

Naar aanleiding van de overname van de High Tech Campus in Eindhoven door een Singaporees staatsfonds is de Wet VIFO met een amendement uitgebreid zodat deze ook voor campusbeheerders geldt. Campussen die onder de wet vallen, moeten het melden als er iets verandert in de eigenaarsstructuur. Maar op basis van welke criteria valt een campus precies onder de wet? Daar liep het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegenaan bij de implementatie van het amendement. Zij willen ervoor zorgen dat uitvoeringsorganisatie Bureau Toetsing Investeringen weet waar het aan toe is. En dat campusbeheerders zelf kunnen inschatten of ze onder de meldplicht vallen.

Proces – Kader direct getoetst in de praktijk

Met hulp van HCSS hebben we een analyse- en toetsingskader opgesteld. Dit helpt bepalen welke bedrijfscampussen en beheerders onder de Wet VIFO vallen. De eisen voor dit kader waren dat het rekening houdt met:

  • De variëteit van campussen in Nederland
  • De specificaties in het amendement op de Wet VIFO
  • De uitvoerbaarheid voor campusbeheerders

Voor het kader hebben we gesproken met verschillende experts en campusbeheerders. Met een eerste versie van het kader hebben we met bureauonderzoek de toepasbaarheid op een twintigtal campussen getest. Met de resultaten hebben we het kader verbeterd en een risicomatrix gemaakt die campusbeheerders laat zien welke risico’s het grootst zijn.

Conclusie en aanbevelingen overgenomen

Onze belangrijkst conclusie is dat een campus voor Nederland van belang is als er wordt samengewerkt in publiek-private verbanden met sensitieve technologie als onderwerp. Als dat zo is, moeten de beheersorganisaties kijken naar welke taken ze hebben en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Bij bepaalde taken en combinaties daarvan wordt het risico te hoog en zal een campusbeheerder melding moeten doen als er iets in de eigenaarsstructuur verandert. Hoe dat beoordeeld kan worden, hebben we in detail uitgewerkt in ons Rapport over het toetsingskader. Hier vatten we het samen in een stroomschema, dat een campusbeheerder voor zichzelf kan invullen. Lees het volledige rapport en de bijbehorende kamerbrief via de Tweede Kamer.

“Ik verwelkom de doorwrochte wijze van onderzoek en kan mij goed vinden in de aanpak, uitwerking en aangedragen oplossingsrichting. De door de onderzoekers voorgestelde werkwijze draagt bij aan een bruikbare operationalisering van het amendement voor zowel campusbeheerders als voor uitvoerders van de veiligheidstoets bij Bureau Toetsing Investeringen. Ik neem de aanbevelingen ten aanzien van het analysekader en de risicomatrix dan ook over”.

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken.