Evaluatie Venture Challenge

Evaluatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma Venture Challenge van het ministerie van EZK.

Evaluatie Venture Challenge

Evaluatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma Venture Challenge van het ministerie van EZK.

Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Impact Voortzetting succesvol programma in 2025
Regio Nederland
Dienst Beleidsevaluatie

Meer informatie

Erdem Bagir
Erdem Bagir Adviseur 06-14232400

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Birch het programma Venture Challenge geëvalueerd. De Venture Challenge richt zich op het verkorten van de tijd die nodig is om van wetenschappelijke vinding tot marktintroductie binnen de Life Science & Health sector te komen. In de evaluatie adviseren wij het ministerie om het programma te verlengen.

Download de volledige evaluatie

Download de volledige evaluatie

Naam
Naam
Voornaam
Achternaam

Aanleiding

De afgelopen vijftien jaar heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verschillende programma’s en regelingen op het gebied van Life Science and Health in het beleidsportfolio gehad. In het kader van het periodiek evalueren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleidsinstrumenten en de afweging of het programma gecontinueerd moet worden, is het programma Venture Challenge geëvalueerd.

Proces

Om te komen tot een antwoord op de evaluatievraag is een een beleidstheorie (Theory of Change) gemaakt. Daarnaast is de positie van het programma in context geplaatst in de Life Science & Health sector. Op deze manier zijn de werkende mechanismen achter het programma in beeld gebracht, die wij getoetst hebben aan de hand van meerdere deelonderzoeken, namelijk;

  • Deskresearch: hier hebben we een beeld gevormd van het ecosysteem en het programma geplaatst binnen deze context.
  • Interviews met oud-deelnemers, experts en de betrokkenen bij het programma.
  • Een survey onder oud-deelnemers en niet-gehonoreerde aanvragers.
  • Casestudies: uitgebreide beschrijvingen van twee projecten die hebben deelgenomen aan het programma.

De waardevolle inzichten die de deelonderzoeken hebben opgeleverd, zijn samen gebracht in een synthese. Hiermee konden we de vragen voor de evaluatie van het ministerie beantwoorden.

Resultaten en conclusies

De inzichten hebben geleid tot de conclusie dat de Venture Challenge zeer doelmatig en doeltreffend is gebleken, waardoor er positief is geadviseerd om de subsidiemodule te verlengen.

Naast deze conclusie zijn er drie aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het programma:

  1. Verken of het mogelijk is om de selectie van deelnemers te beleggen bij de Venture Challenge zelf in plaats van bij NWO als er behoefte is om te besparen op uitvoeringskosten en de flexibiliteit en snelheid van de Venture Challenge te vergroten;
  2. Verken of er voldoende projecten zijn om jaarlijks één extra ronde toe te voegen;
  3. Geef financiële ruimte om één extra persoon aan het team van coaches toe te voegen. Deze persoon kan in de toekomst de rol van de huidige coaches overnemen, waarmee de continuïteit en kwaliteit van het programma geborgd blijft.

Birch heeft met veel plezier meegewerkt aan de evaluatie van het succesvolle programma Venture Challenge. Met het programma wordt er duidelijk waarde toegevoegd aan valorisatie van kennis en aan de (kennis)positie van Nederland.