Strategische positionering Aeres en locatiekeuze

Positionering versterken als ‘De groene veranderaar in onderwijs en onderzoek’ en keuze voor passende locaties

Strategische positionering Aeres en locatiekeuze

Positionering versterken als ‘De groene veranderaar in onderwijs en onderzoek’ en keuze voor passende locaties

Opdrachtgever Aeres Almere
Impact Strategische positionering, profilering en locatiekeus afwegingen in kaart gebracht
Regio Almere-Lelystad
Dienst Onderzoek en Advies

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Aeres Almere vroeg Birch om ondersteuning te bieden bij het formuleren van de positionering van de vmbo, mbo en hbo-vestingen in Almere en het vmbo in Lelystad (en toekomstig mbo) en de locatiekeuzes die daarmee samenhangen. Birch ging in gesprek met belangrijke stakeholders van Aeres; zijnde bedrijfsleven, overheid, andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. We hebben analyses uitgevoerd naar de verwachte leerlingengroei, hebben het opleidingsprofiel en lectoraten/practoraten in kaart gebracht, concurrentieanalyse uitgevoerd en het regionale economische profiel opgesteld. Op basis daarvan is een positioneringsdocument en een programma van eisen voor de huisvesting geschreven met een advies voor de beste locatiekeuze. 

Aanleiding

Aeres heeft in Almere en Lelystad te maken met groeiende leerlingenaantallen. Met de huidige beschikbare huisvesting was het niet mogelijk om de groei op te vangen. Dit bood een goed moment om te kijken op welke manier het profiel van “de groene veranderaar” kan worden ingezet in deze overweging. Aeres is in de bijzondere positie dat zij de hele keten van vmbo-mbo-hbo kan aanbieden in een regio die zich kenmerkt door de crossovers van het groene en grijze domein. Bij het zoeken naar nieuwe locaties speelt ook het zoeken naar manieren om het onderwijsaanbod van de instelling te positioneren. Niet alleen ten opzichte van andere instellingen in de regio, maar ook landelijk. Daarnaast wil je als instelling het onderwijsaanbod aantrekkelijk maken en door-ontwikkelen samen met je stakeholders. Met analyses en interviews heeft Birch hierbij geholpen. 

Proces

Het proces begon met de stakeholderanalyse en de overige analyses bestaande uit deskresearch, ca. 15 interviews en het opstellen van een interne en externe omgevingsanalyse. Het opleidings- en onderzoeksaanbod vormde hierbij een belangrijk onderdeeln. Op basis daarvan stelden we gezamenlijk een SWOT op om te identificeren welke kenmerken Aeres sterk maakt en waarop meer ingezet kan worden. Deze SWOT werkten we vervolgens praktisch uit in een propositie/positionering, programma van eisen voor huisvesting en een analyse van locatiekeuzes. We hebben tevens een doorvertaling gemaakt naar een implementatiepad. 

Resultaten en conclusies

In het positioneringdocument voor Aeres zijn er op basis van analyses en onderzoeken drie uitgangspunten geformuleerd voor de strategische positionering van de onderwijsinstelling. De uitgangspunten hebben betrekking op het onderwijs, onderzoek en de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt en tot slot de samenwerkingsrelaties met externe partners.  

In de uitgangspunten zijn de kernwaarden van Aeres ten alle tijden meegenomen. Per uitgangspunt zijn de acties beschreven op basis van de huidige status en wat er nog te ontwikkelen valt in de nabije toekomst.