Samenwerkingsscenario’s voor de Amsterdam Economic Board en de ROM InWest

Voor het meer benutten van maatschappelijke en economische kansen in een ondernemende en innovatieve regio

Samenwerkingsscenario’s voor de Amsterdam Economic Board en de ROM InWest

Voor het meer benutten van maatschappelijke en economische kansen in een ondernemende en innovatieve regio

Opdrachtgever MRA
Impact Versterken van de triple helix samenwerking
Regio Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Dienst Strategie, onderzoek en advies

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Aanleiding

Sinds 2010 functioneert de Amsterdam Economic Board in de Metropoolregio Amsterdam. Vanaf 2021 is er in de regio ook ROM InWest actief geworden. Beide organisaties werken aan het versterken van het regionale innovatie ecosysteem, elk met een eigen strategie en koers. Ondanks dat ze elkaar op meerdere vlakken goed aanvullen, was ook de verwachting dat er door nauwere samenwerking meer impact te realiseren was. Dit was de aanleiding voor onze inventarisatie naar samenwerkingsmogelijkheden voor de Amsterdam Economic Board en de ROM InWest, zodat ook de middelen in de MRA meer doelgericht ingezet worden en versnippering wordt tegengegaan

Proces

Om te komen tot een onderbouwde inventarisatie van de samenwerkingsmogelijkheden heeft het Birch-team een vijftal stappen doorlopen. Als eerste was er aandacht voor het inrichten van de projectorganisatie, in een context met twee organisaties waarvoor dit advies natuurlijk van groot belang is, en een groot aantal gemeenten, twee provincies, kennisinstellingen en allerlei bedrijven. Daarna zijn 25 belanghebbenden en deskundigen in en buiten de regio geïnterviewd. In combinatie met de expertise van Birch en een vergelijking met andere regio’s zijn de uitkomsten van de inventarisatie verwerkt in gewenste doelstellingen en op welke manier daar door de Amsterdam Economic Board en ROM InWest invulling aan kan worden gegeven. Deze bevindingen zijn gebruikt om verschillende scenario’s op te stellen voor de wijze van samenwerken en de vertaling naar het takenpakket dat daarbij hoort. Deze scenario’s zijn vervolgens tegen elkaar afgewogen in samenspraak met de betrokken organisaties, op basis van een afwegingskader en implementatiepad.  Dit is vertaald in een advies voor de bestuurders in de MRA-regio. Het advies kreeg brede steun van de meest betrokken organisaties en is goedgekeurd door de overheden in de regio’s die immers een grote rol spelen in de financiering van beide organisaties.

Tijdens dit project stond zowel de inhoud als heldere communicatie en afstemming centraal. Het was belangrijk de perspectieven van alle betrokken organisaties mee te nemen en een plek te geven in de potentiële scenario’s. De verzamelde inzichten hebben tot een weloverwogen advies geleid, als beginpunt voor een impactvollere samenwerking.

Resultaat en conclusie

Uiteindelijk heeft de inventarisatie geleid tot een scenario waarin er gerichtere focus komt op een beperkt aantal regionale maatschappelijke opgaven die een intensieve triple helix betrokkenheid vragen. Zowel de Amsterdam Economic Board (multihelix ingericht) als de ROM InWest gaan transitieteams voeden die gaan opereren vanuit roadmaps voor de geselecteerde opgaven en daar waar kan de vele ideeën en innovaties vertalen in grote consortia voor impact.  Op deze manier worden de krachten van beide organisaties complementair ingezet om de regio maatschappelijk en economisch verder te brengen.