Regionaal strategisch personeelsbeleid – Human Capital Agenda Regio Utrecht

Een advies over hoe menselijk kapitaal de regio Utrecht sterker maakt

Regionaal strategisch personeelsbeleid – Human Capital Agenda Regio Utrecht

Een advies over hoe menselijk kapitaal de regio Utrecht sterker maakt

Opdrachtgever Regio Utrecht
Impact Meer mensen op de goede plek in Utrecht
Regio Utrecht
Dienst Advies en procesbegeleiding

Een leefbaar Utrecht, met gezonde en digitaal wijze inwoners. Dát zijn de maatschappelijke doelen van Regio Utrecht. Om die ambities te realiseren, investeert Regio Utrecht de komende zeven jaar in voldoende geschoold talent. De coronacrisis maakte de behoefte aan zo’n agenda nóg urgenter. Birch hielp de regio’s Utrecht en Gooi en Vecht met hun Human Capital Agenda (HCA).

De context: corona en Utrecht

Aan het begin van de coronacrisis blijkt al snel dat de economische schok voor de regio Utrecht relatief meevalt, de regio is weerbaar. Maar de wendbaarheid kan beter: zonder ingrijpen komt de regio slechter uit de crisis dan het erin ging. Het is belangrijk dat het zich op tijd aanpast aan nieuwe omstandigheden. Anders gaat talent – menselijk kapitaal – verloren dat juist hard nodig is om de regio economisch en maatschappelijk sterker te maken.

Een human capital agenda, oftewel een visie op menselijk kapitaal – zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs – moest uitkomst bieden. Van juni 2020 tot en met januari 2021 deed Birch onderzoek, analyse en bracht advies uit over een HCA voor de regio Utrecht.

‘Birch heeft eerst al de lopende initiatieven in kaart gebracht. En daarna een team gevormd dat de ambities voor de regio op een rij heeft gezet. Als regio zijn wij goed begeleid en getriggerd om er het maximale uit te halen.’

– Mark Dammers, Senior Adviseur Economie Gemeente Amersfoort

Het proces: coronaproof samenwerken

Voor deze opdracht van de provincie Utrecht was ons team Leonie Oosterwaal, Corine Bos en Laurens de Kok veel in contact met de Economic Board Utrecht, ondernemers, gemeenten, de provincie, het beroepsonderwijs en de Universiteit Utrecht. Ook was er elke week nauw contact met een supportteam van beleidsadviseurs vanuit de overheid en het onderwijs. Alle ontmoetingen op één brainstorm in september na, vonden digitaal plaats.

Het proces: arbeidsmarkt in beeld

Vóór wij gesprekken voerden met alle betrokken partijen, deden we een grondige arbeidsmarktanalyse. We brachten de arbeidsmarktsituatie in beeld door openbare datasets te verbinden en te visualiseren. Waar mogelijk maakten we prognoses, bijvoorbeeld waar in de toekomst veel baankansen zijn. Alle inzichten presenteerden we in een factbook. Daarna voerden we ruim vijftig gesprekken en organiseerden we drie dialoogsessies over de waarde van human capital en het belang van regionaal samenwerken voor human capital.

‘De agenda en het adviesrapport zijn opschreven in gewone mensentaal. Ik kan met enthousiasme dit verhaal vertellen!’

– Robert Strijk, gedeputeerde Provincie Utrecht

De analyse: vier ambities

Aan de hand van de gesprekken en arbeidsmarktanalyse kwamen wij tot vier maatschappelijke ontwikkelingen waarmee Regio Utrecht aan de slag kan om de wendbaarheid van de arbeidsmarkt positief te beïnvloeden. Dit zijn:

Vier maatschappelijke ontwikkelingen

 

De human capital agenda

Voor elke ontwikkeling formuleerden we vervolgens ambities. Uiteraard in nauwe samenspraak met bestuurders en het supportteam vanuit het onderwijs en de overheid. We formuleerden drie ambities. In de regio Utrecht:

  1. zijn soepele en veilige overstappen naar beroepen met tekorten en groeipotentie;
  2. is een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen vanzelfsprekend;
  3. is de beroepsbevolking van Regio Utrecht digitaal vaardig.

Het advies: implementatiestrategie, bijpassende governance, aanpak

Naast het factbook en de human capital agenda, heeft Birch een adviesrapport opgeleverd. Op basis van het doorlopen proces en ervaringen in andere regio’s, formuleerden wij adviezen over implementatie, aanpak, governance en financiering van de human capital agenda. Deze documenten zijn de basis voor verdere regionale samenwerking. Er wordt nu volop ingezet op kwartiermakers en een nieuwe samenstelling van het clusterbestuur.

‘Na een uitstekend proces hebben we een tastbaar product met visie en doelstellingen waarmee ik de bühne op kan.’

– Johan Spronk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland

Voorjaar 2022: Officiële lancering Utrecht Talent Alliantie

Regio Utrecht heeft in de loop van 2022 de agenda vastgesteld en verder vormgegeven. Onder de door de regio gekozen naam Utrecht Talent Alliantie (voorheen Human Capital Agenda Regio Utrecht) wordt de alliantie steeds groter en zichtbaarder. Op 10 februari 2022 is de Utrecht Talent Alliantie officieel gelanceerd. Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van Economic Board Utrecht, ondertekende het akkoord. Een mijlpaal voor de regio, een feestelijk moment ook voor Birch. Voor al onze partners (onderwijs, overheid, ondernemers) in Regio Utrecht: sluit je aan bij de Utrecht Talent Alliantie.