Digitaliseringstransitie mkb Regio Utrecht

Een breed gedragen visie op de digitale transitie van mkb’ers in de Regio Utrecht

Digitaliseringstransitie mkb Regio Utrecht

Een breed gedragen visie op de digitale transitie van mkb’ers in de Regio Utrecht

Opdrachtgever Provincie Utrecht
Impact Het beter faciliteren van mkb’ers in hun digitale transitie
Regio Regio Utrecht
Dienst Advies en procesbegeleiding

Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

Samen met gemeenten, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (ROM) en andere stakeholders heeft de provincie Utrecht een rol om de digitalisering van het mkb in de Regio Utrecht bevorderen. Het vormgeven en de eventuele versnelling van deze transitie is van meerdere factoren afhankelijk. In een iteratief proces is er een strategische visie ontwikkeld. Hierin werd rekening gehouden met de bestaande initiatieven, het provinciaal en regionaal beleid en de kenmerken van de regio op het gebied van bedrijvigheid. De Regio Utrecht heeft hierin een faciliterende rol op zich genomen en zal deze in de komende jaren verder uitbouwen.

Digitalisering van het mkb draagt niet alleen bij in bedrijfseconomisch opzicht, maar ook aan de samenleving als geheel. Zo wordt het mkb productiever en krijgt het meer concurrentiekracht. Daarnaast is digitalisering een van de oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt, omdat er minder arbeidskrachten nodig zijn.

In het beleid van de rijksoverheid wordt er veel aandacht geschonken aan digitalisering. Ondanks het feit dat het mkb een substantiële economische bijdrage levert en zorgt voor veel werkgelegenheid, is het digitaliseringsbeleid in mindere mate gericht op het mkb. Aangezien een fors deel van het mkb achterblijft als het gaat om de digitale transitie, is het van belang dat de regio hier gericht beleid op voert.

De provincie Utrecht heeft het voortouw genomen om een strategie uit te werken in een werkgroep met belangrijke stakeholders. Dit zijn onder andere de grote gemeenten, samenwerkingsorganisaties als de U16, de U-Tech Community, de ROM en het onderwijs, vertegenwoordigd door de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Het proces: van analyse tot aanbeveling

Het proces is iteratief doorlopen, waarbij er een intensieve samenwerking was tussen de leden van de werkgroep. Deze begon met een analyse van alle bestaande initiatieven in de regio. Hierbij onderzochten we onder andere welke mkb’ers er al geholpen worden, of er een sectorfocus is en wat het bereik is van de bestaande initiatieven. Deze inzichten werden vergeleken met zowel het regionale beleid als de landelijke en Europese beleidskaders. Tot slot is de bedrijvendynamiek in de regio kwantitatief geanalyseerd om de regio in beeld te brengen en te toetsen of het aanbod goed aansluit bij de vraag.

Op basis van de analyses zijn er vijf aanbevelingen geformuleerd die dienen als vertrekpunt voor concrete verwezenlijking door de werkgroep. Daarnaast zijn de uitkomsten gepresenteerd in een werkgroep van Provinciale Staten.

Resultaten en conclusies

De Regio Utrecht is zeer actief op het gebied van digitalisering. Er zijn veel initiatieven om inwoners te ondersteunen bij de verbetering van hun digitale vaardigheden. Op het gebied van digitalisering van het mkb zijn er aanmerkelijk minder initiatieven. Een duidelijke sectorfocus ontbreekt. Een beleidsanalyse leert dat het onderwerp ‘digitalisering mkb’ op de agenda van de meeste gemeenten in de regio niet hoog geprioriteerd is. Wel is het duidelijk dat er in de regio veel potentieel aanwezig is om van de lopende initiatieven de effectiviteit en het bereik te vergroten.

De inventarisatie en de beleidsanalyse geven het beeld dat mkb’ers in de Regio Utrecht op dit moment relatief weinig steun krijgen bij hun digitale transitie. In het regionale en landelijke beleid is deze transitie ook geen kernpunt. Verder is belangrijk om te vermelden dat een fors deel van de mkb’ers sterk achterblijft in hun digitalisering. Er is dan ook een hoog verbeterpotentieel. Zowel bij overheden als bij de doelgroep zelf.

Om die verbeteringen gestalte te geven heeft de werkgroep een groeipad voorgesteld. Dit begint met een faciliterende rol en kan worden uitgebreid naar een aanjagende rol. Om dit te bewerkstelligen hebben we vijf aanbevelingen geformuleerd:

Faciliterend
1. Streef als werkgroep digitalisering naar een faciliterende rol richting de Regio Utrecht en ga in gesprek met beleidsmakers.
2. Werk volgens de ambitie om minimaal 250 mkb’ers per jaar te helpen met hun digitale transitie. Sluit aan bij de regionale mkb-structuur en breng een sectorfocus aan.
3. Streef als werkgroep eerst naar nauwkeurige monitoring van lopende initiatieven.
4. Zorg voor continuïteit en sluit aan bij (of organiseer) kennisuitwisselingssessies.

Aanjagend (in een later stadium)
5. Zoek actief naar nieuwe mogelijkheden, ook financieel, om het mkb een digitaliseringsslag te laten maken in de regio. Vooral de kleinste categorieën (micro- en kleinbedrijven) binnen het mkb hebben aandacht nodig.

Lees hier het verslag dat de werkgroep presenteerde aan de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen van de Provincie Utrecht.