Birch begeleidt Regio Hart van Brabant naar Strategische Meerjarenagenda (SMA) 2019-2023

SMA Regio Hart van Brabant: evidence-based en meetbaar

Birch begeleidt Regio Hart van Brabant naar Strategische Meerjarenagenda (SMA) 2019-2023

SMA Regio Hart van Brabant: evidence-based en meetbaar

Opdrachtgever Regio Hart van Brabant
Impact Vertrouwen in de toekomst van de regio
Regio Midden-Brabant
Dienst Advies en procesbegeleiding

In de eerste week van juli 2019 is de strategische meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 van Regio Hart van Brabant vastgesteld. Nadat gemeenteraden hebben ingestemd, hebben ook het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant en het bestuur van Midpoint Brabant ingestemd. De SMA vormt een mooie leidraad voor de regionale inzet in de periode 2019-2023.

Logo Hart van Brabant

Vanaf oktober 2018 heeft Birch de negen gemeenten van Hart van Brabant inhoudelijk betrokken en procesmatig begeleid bij het opstellen van de SMA. Namens de negen gemeente kreeg het programmabureau Regio Hart van Brabant een grote coördinerende rol. ‘Belangrijk is om steeds iedereen te blijven betrekken in zo’n proces’, zegt programmadirecteur Regio Hart van Brabant Bas Kapitein. ‘Dat heeft Birch goed gedaan.’

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Door zijn ligging is het een economisch aantrekkelijke regio, met beschermwaardige natuur en grote publiekstrekkers als de Efteling. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de grootstedelijke vraagstukken op sociaal terrein.

Duurzame economische, ecologische en sociale groei

Doel van de SMA is om beleid te ontwikkelen dat zorgt voor duurzame economische, ecologische en sociale groei. Hart van Brabant wil dat doen in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke partners. Een projectgroep kreeg de opdracht de concept-agenda op te stellen. Hierin waren alle betrokken partijen vertegenwoordigd: ambtenaren van de negen regiogemeenten, deskundigen van het programmabureau Regio Hart van Brabant en de triplehelix-organisatie Midpoint Brabant. Ook is nauw samengewerkt met partners op uitvoerend niveau bij onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Vanwege haar ervaring met het opstellen van strategische meerjarenagenda’s in andere regio’s heeft Hart van Brabant Birch gevraagd het proces en de inhoudelijke inbreng te begeleiden.

Meetbare meerjarenagenda

De regio had vooraf een duidelijk en ambitieus beeld bij de meerjarenagenda: het moest evidence-based en meetbaar zijn. Allereerst heeft de projectgroep de kenmerken, kansen en uitdagingen (SWOT) van de regio in beeld gebracht. Vervolgens zijn daar ambities en doelstellingen aan gekoppeld. De ambities zijn kwantitatief onderbouwd en getoetst in (groeps)interviews. Op die manier heeft de projectgroep stap voor stap toegewerkt naar programma’s voor elk van de drie domeinen (Mens & Samenleving, Leefomgeving en Milieu en Economie) waarop de regio samenwerkt. De programma’s zijn zoveel mogelijk opgebouwd uit indicatoren om voortgang en effecten in de komende ‘meerjaren’ te volgen. De agenda laat in vele acties zien hoe de ambities en concrete doelen ook daadwerkelijk te realiseren zijn.

Bestuurlijke afstemming

Belangrijk aandachtspunt bij de totstandkoming van een regionale en triplehelix-agenda was de bestuurlijke afstemming. Dat gold niet alleen voor de gemeenten onderling, maar ook tussen overheden, bedrijfsleven en kenniswereld. In het proces was bewust veel tijd ingeruimd voor dialoog en discussie. Dit heeft bijgedragen aan de bestuurlijke steun bij gemeenteraden, ambtelijke overleggen en bestuursvergaderingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Belangrijk was ook dat er, samen met de communicatieadviseur van het programmabureau, veel aandacht is besteed aan procescommunicatie met vrijwel wekelijkse aansprekende en compacte nieuwsupdates en een speciale SMA-webpagina.’

Samenwerking met Birch

Bas Kapitein, programmadirecteur Regio Hart van Brabant, kijkt met plezier en tevredenheid terug op de samenwerking met Birch. ‘Het was prettig om te merken hoe Birch de voorbereiding en begeleiding van bijeenkomsten overnam. Daardoor ervoeren we bij het programmabureau meer rust en hadden we geen zorgen over agenda’s, verslagen en voorzitterschap tijdens de diverse samenkomsten.’

Ook de verschillende partijen alert en betrokken houden heeft Birch goed aangepakt. Bas Kapitein: ‘In zo’n proces zijn natuurlijk veel mensen betrokken uit verschillende gemeenten, instellingen en bedrijven. Je merkt dat ieder een andere manier heeft van communiceren en werken. Ik vind het geweldig om te zien hoe Birch diverse ’talen’ verstaat en iedereen weet te blijven betrekken bij het proces.’

Ook Hildegard de Kort, programmacoördinator Economie bij Regio Hart van Brabant, kijkt met een positief gevoel terug op het proces: ‘Ik voelde het echt als een samenwerkingsproject. Mede door de enorme inzet en betrokkenheid van Birch. Er is sprake van warme advisering in plaats van koude en dat is fijn. We gaan samen voor het beste resultaat, juist daardoor.’

Geïnteresseerd in de concept-Meerjarenagenda van Hart van Brabant? Bekijk het hier.

Site HartVanBrabant