Algemene voorwaarden Birch

Birch zal de voorgestelde werkzaamheden steeds naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; hier geldt een inspanningsverplichting aan de zijde van Birch. Indien in het belang van de uitvoering van de opdracht kan Birch, na overleg met opdrachtgever, derden inschakelen voor uitvoering van (delen van) de opdracht.

Birch is gehouden alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst als zodanig gekarakteriseerd ontvangen heeft geheim te houden, tenzij op Birch een wettelijke of gerechtelijke plicht ligt deze informatie openbaar te maken.

Birch is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de aantoonbare schade geleden als rechtstreeks gevolg van een verwijtbare beroepsfout door Birch begaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever aan Birch betaald heeft, of nog verschuldigd is.

De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het intellectuele en industriële eigendom van modellen, technieken, instrumenten en overige producten van de geest die zijn gebruikt bij de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat blijft eigendom van Birch.

Wanneer de opdrachtgever een medewerker van opdrachtnemer, die in opdracht adviesdiensten verleent dan wel is ingehuurd voor een bepaalde periode om diensten of werkzaamheden te verrichten, binnen een half jaar na afronding van de opdracht beëindiging in dienst neemt, is opdrachtgever daarvoor een vergoeding verschuldigd aan Birch Consultants BV ter hoogte van vier bruto maandsalarissen van desbetreffende adviseur zoals in de direct voorafgaande periode aan deze is vergoed door Birch Consultants BV.

Birch kan deze overeenkomst per direct ontbinden in het geval opdrachtgever ophoudt zijn schulden te betalen, in surseance van betaling verkeert, faillissement heeft aangevraagd, failliet is verklaard, een verzoek tot uitstel van betaling heeft gedaan, zijn bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd of stilgezet of in een soortgelijke situatie verkeert als hiervoor bedoeld.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.