Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo

Hoge investeringen en een teruglopend leerlingenaantal vragen om actie van zowel bedrijven als ROC’s. Aan bedrijven de taak een grotere rol te pakken, door gericht te investeren. In de wereld van trucks heeft de BOVAG deze handschoen opgepakt om het beroepsonderwijs te versterken. Birch heeft daar onderzoek naar gedaan in opdracht van het CMMBO, een commissie die zich inzet voor versterking van zelfregulering in het middelbaar beroepsonderwijs.

In dit onderzoek is gekeken naar een gerichte manier van samenwerken tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Bedrijven kiezen om mee te investeren in de faciliteiten van een beperkt aantal onderwijsinstellingen. Enerzijds om een gelijkmatige instroom van kwalitatief goed opgeleide jonge medewerkers tot stand te brengen, anderzijds om de doelmatigheid van mbo-opleidingen te bevorderen.

Negen opleidingen voor bedrijfsautotechniek

Birch heeft in haar onderzoek gekeken naar de organisatie en ervaringen van de Truck Academy’s in twee regio’s. Op initiatief van branchevereniging BOVAG zijn in Nederland negen opleidingslocaties op het gebied van trucktechniek met het predicaat ‘Truck Academy’ aangewezen. Zo kunnen bedrijven gerichter en duurzamer investeren. Noodzakelijk want de investeringen in deze opleidingen zijn groot. Het vraagt immers nogal wat van het beschikbare budget om steeds de meest actuele modellen trucks of technologische opstellingen aanwezig te hebben binnen elke opleiding.

Bedrijven investeren meer in onderwijs

De eerste Truck Academy’s zijn inmiddels zo’n twee jaar op weg en hebben een duidelijke invloed op de samenwerking tussen het onderwijs en het werkveld. Zo blijkt uit het onderzoek dat innovaties vanuit de bedrijven sneller hun weg vinden naar de opleidingen en wordt er geïnvesteerd in nieuwe onderwijsfaciliteiten.

Geen blauwdruk, maar flexibiliteit en transparantie

Uit het voorbeeld van de Truck Academy’s zijn een aantal lessen te leren over samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk om een bindende blauwdruk te gebruiken voor het maken van afspraken met bedrijven, maar de samenwerking moet flexibel zijn. Stel daarom transparante criteria op voor het partnerschap en zorg daarnaast voor goede argumentatie en informatie richting alle betrokkenen. Op deze manier kunnen alle partijen ervoor zorgen dat studenten het beste onderwijs krijgen.

De Commissie heeft het rapport op 16 april aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees hier het rapport.