Veel regionale activiteit rondom Regio Deals

Tijdens de zomerperiode hebben veel regio’s hard gewerkt aan aanvragen voor Regio Deals. Een Regio Deal is een partnerschap tussen het Rijk en regio om een regionale opgave aan te pakken. Het Rijk stelde middelen beschikbaar in de Regio Envelop en regio’s konden tot 1 september 2018 een voorstel voor een Regio Deal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Birch heeft in twee regio’s meegewerkt aan de indiening voor een Regio Deal.

Een voorstel voor een Regio Deal dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Centraal in de aanvraag is de opgave waar de regio voor staat, wat het meervoudige karakter hiervan is en hoe de regio dit wil aanpakken. Naast de structurele regionale effecten dient ook de bovenregionale uitstraling te zijn omschreven. De ambitie en doelstellingen bij de aanpak worden genoemd, evenals de verwachte output in de periode 2019-2022. Aanknopingspunten met het Rijksbeleid en/of regeerakkoord zijn in de aanvraag verwerkt om aansluiting te houden bij landelijk en of provinciaal beleid. Tijdens het proces en in de aanvraag zelf zijn betrokken partijen uit de regio aan het woord.

Proposities formuleren

Birch heeft in de twee regio’s partijen gesproken in diverse bijeenkomsten en dit verwerkt in het afwegingskader dat het Rijk gebruikt bij de beoordeling van de aanvragen. Birch voerde overleg met betrokken departementen en overheden, formuleerde proposities en toetste deze bij zowel de kernteams als een bredere groep betrokkenen. Het resultaat is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken spelers uit de twee regio’s. Eind augustus hebben beide regio’s succesvol een aanvraag ingediend en nu is het wachten op de beoordeling. Komend najaar maakt het ministerie bekend welke voorstellen verder uitgewerkt worden. Het sluiten van deze deals vindt naar verwachting in de eerste helft van 2019 plaats.

Er zijn meer regio’s die niet hebben stilgezeten: het beschikbare budget voor Regio Deals blijkt namelijk zes keer te zijn overvraagd (Binnenlands Bestuur, 11 september 2018). Mooi om te zien dat zoveel regio’s de samenwerking zoeken, het was écht een warme zomer!