Birch brengt rol ecoysteem bij bevolkingsdaling in kaart

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzocht Birch de voortgang van het Actieplan Bevolkingsdaling in regio’s met bevolkingsdaling. Met onze expertise op het gebied van ecosystemen keken we ook hoe overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen krimp en anticipeerregio’s samen leefbaar en vitaal kunnen houden.

Bevolkingskrimp blijft een aanhoudend probleem in Nederland. In 2014 is een regio-indeling gemaakt van krimp- en anticipeerregio’s in Nederland op basis van de geprognosticeerde afname van bevolking en huishoudens. Deze regio’s kampen onder andere met uitdagingen op het gebied van voorzieningen en mismatches op de woningmarkt en arbeidsmarkt. Met het Actieplan Bevolkingsdaling uit 2016 wil BZK deze uitdagingen het hoofd bieden en met acties en ambities krimpregio’s leefbaar houden.

Voortgang

Aan ons de uitdagende en mooie taak om in kaart te brengen wat het effect van de acties is en welke invloed regionale ecosystemen kunnen hebben in krimpregio’s. En dit te publiceren in een voortgangsrapportage.

Ecosysteem in de regio

Voor de rapportage bezochten en spraken we met vertegenwoordigers van 21 regio’s waar krimp heerst of verwacht wordt. We brachten in kaart welke invloed het Actieplan in die regio’s heeft gehad tussen de zomers van 2018 en 2019. Daarnaast onderzochten we welke nieuwe interventies regio’s, provincies en het Rijk konden plegen in krimpregio’s. Voor die interventies keken we met name naar de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen, oftewel het regionale ecosysteem.

Kamer op de hoogte

De voortgang van het Actieplan Bevolkingsdaling en ons onderzoek naar de invloed van ecosystemen in krimpregio’s presenteerden we begin dit jaar aan BZK. Eind januari bracht minister Knops de Tweede Kamer op de hoogte met een Kamerbrief en de voortgangsrapportage. Benieuwd naar de resultaten, lees de rapportage hier.