Birch begeleidt Regio Hart van Brabant naar concept-Meerjarenagenda 2019-2023

Het concept van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) van Regio Hart van Brabant is klaar; het woord is nu aan de gemeenteraden. Voor de zomer van 2019 wordt de agenda definitief vastgesteld.

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. ‘Midden-Brabant’ is economisch aantrekkelijk, heeft beschermde natuurgebieden én enkele grote publiekstrekkers zoals de Efteling en Dutch Design Week. Naast deze positieve elementen zijn er echter ook grootstedelijke vragen op sociaal terrein.

Brede welvaart realiseren
In de agenda is te lezen dat de regio brede welvaart centraal stelt: ‘Hart van Brabant wil uitblinken in duurzame ontwikkeling. Onze missie is dat we economische, ecologische en sociale groei combineren. Dat betekent dat we integrale keuzes maken in beleid en uitvoering in samenwerking met ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners.’

Programma voor domeinen economie, ecologie en sociale groei

De regio kiest ook voor een ambitieus, evidence-based en meetbare SMA. In de voorbereiding van de agenda zijn kenmerken, kansen en uitdagingen (SWOT) van de regio geformuleerd. Op basis hiervan zijn het verhaal, de ambities en de doelstellingen van Hart van Brabant in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze kwantitatief onderbouwd en getoetst in (groeps) interviews. Voor elk van de drie domeinen waarop de regio actief is, ligt er nu een programma inclusief indicatoren voor het volgen van de voortgang en effecten. De agenda laat in vele acties zien hoe de ambities en concrete doelen ook daadwerkelijk te realiseren zijn.

Bestuurlijke afstemming
Belangrijk aandachtspunt bij de totstandkoming van een regionale en triple helix agenda is de bestuurlijke afstemming tussen gemeenten, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het proces is door opdrachtgever programmabureau Regio Hart van Brabant ruim opgezet, met onder andere voldoende tijd voor steun en ruimte voor ambtelijke overleggen en bestuursvergaderingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.
In overleg met de communicatieadviseur is er veel aandacht geweest voor procescommunicatie. Bijna wekelijks zijn betrokkenen en geïnteresseerden geïnformeerd via nieuwsupdates. Daarnaast is er speciaal een visueel aantrekkelijke webpagina ingericht voor de SMA.

Geïnteresseerd in de concept-Meerjarenagenda van Hart van Brabant? Bekijk hier het resultaat!

Birch en Hart van Brabant
Vanwege haar ervaring met het opstellen van strategische meerjarenagenda’s in andere regio’s is Birch door de regio Hart van Brabant gevraagd het proces en de inhoudelijke inbreng te begeleiden.

Jan Peter van den Toren en Corine Bos hebben de regio daarin kunnen ondersteunen. Een belangrijke rol was er voor een projectgroep waar Birch tussen oktober 2018 en maart 2019 mee heeft samengewerkt. Deze projectgroep bestond uit ambtenaren van de negen regiogemeenten, deskundigen van het programmabureau Regio Hart van Brabant en de triplehelix-organisatie Midpoint Brabant. Ook is nauw samengewerkt met partners en relaties uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Hart van Brabant