Tweede Kamerleden helpen ‘POcket’ verbeteren

Op weg naar een debat, commissievergadering of werkbezoek? Dankzij het slimme dashboard POcket dat Birch ontwikkelt, hebben beleidsmakers straks informatie over financiën en prestaties van schoolinstellingen op zak. Op 28 januari tijdens de starbijeenkomst van POcket hielpen vijf Tweede Kamerleden bij het verbeteren van het dashboard.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld tijdens de Hackaton op 4 oktober 2019 (Foto: Sebastiaan ter Burg)

Sinds de winst van de Hackaton in oktober 2019 werkt Birch aan de realisatie van POcket. POcket is een dashboard met informatie over het primair onderwijs (PO) ‘in de achterzak’. Tijdens de inhoudelijke startbijeenkomst vroegen we enkele Kamerleden met onderwijs in hun portefeuille om extra input.  

Financiële informatie

Tijdens de Hackaton in oktober ontwierpen wij een demo van het dashboard, dat je straks op een laptop of mobiel apparaat kunt bekijken. Het geeft een duidelijk overzicht van de financiën en schoolprestaties van een school én regionale economische kengetallen. Het dashboard combineert op verzoek de data zodat de gebruiker beter inzicht krijgt in bijvoorbeeld het budget van schoolbesturen.

Kamerleden zoeken en gebruiken op verschillende momenten en uiteenlopende redenen informatie over het PO, zo bleek uit de sessie. Aan financiële informatie hebben zij het meest behoefte. Zo kunnen ze zich écht goed voorbereiden op een debat of commissievergadering.

Vervolg

Het team van Birch gaat nu verder met ontwikkelen en programmeren. We bouwen POcket in een open source omgeving, waardoor gebruikers zelf instellingen kunnen wijzigen en updates doen. In mei 2020 moet POcket af zijn en te gebruiken voor Tweede Kamerleden en andere geïnteresseerden.

Onderwijs en arbeidsmarkt op lijn in Zuid-Holland

Ouders sturen hun kinderen het liefst naar die felbegeerde universiteit. Terwijl er ongekend veel vraag is naar beroepsopgeleide arbeidskrachten. En die beroepsopleidingen werken in samenwerking met bedrijven steeds harder aan aansluiting op de arbeidsmarkt. Dankzij onderzoek en advies van Birch sluit het beroepsonderwijs binnenkort nog beter aan.

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belangrijkste ‘kapitaal’ van die arbeidsmarkt komt immers bij opleidingen vandaan: geschoolde arbeidskrachten. Daar was de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) ook van doordrongen. En die wil dat het onderwijs nog beter aansluit op de regionale arbeidsmarkt.

Samen met de Haagse Hogeschool, de Provincie Zuid-Holland en ROC Mondriaan vroeg de EBZ ons daarom te onderzoeken hoe het mbo en hbo nog beter op de regionale arbeidsmarkt kunnen aansluiten.

Hbo in dialoog met de regio

Voor ons onderzoek naar het hbo lag de focus op deeltijdopleidingen. Deze moeten namelijk goed aansluiten op de regionale economie, willen ze voor de regio nuttige arbeidskrachten opleveren. We concludeerden dat er veel onbenutte mogelijkheden zijn om het deeltijdonderwijs aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Zo blijkt het interessant om deeltijdonderwijs te ontwikkelen voor de sectoren onderwijs, overheid, zorg, ICT en zakelijke diensten. Dit zijn op hbo-niveau de meest interessante sectoren, hier is de scholingspotentie groot. Opvallend is het ontbreken van ICT-deeltijdopleidingen in de regio, terwijl de vraag naar ICT’ers groot is. Dat verdient aandacht.

Een leven lang leren

Voor het mbo draaide ons onderzoek om de ontwikkelingsmogelijkheden van een leven lang ontwikkelen (llo). Deze belangrijke trend in het mbo houdt in dat mensen niet alleen een startopleiding volgen maar ook tijdens hun werkende leven blijven leren. Wij concludeerden dat de opleidingsdomeinen in Zuid-Holland aardig geconcentreerd zijn. De domeinen Zorg en Techniek zijn het grootst in de provincie.  Ook zagen we dat llo de meeste potentie heeft in de sectoren Vervoer en Opslag, Welzijn, Groothandel en Bouw. De Zuid-Hollandse mbo-instellingen gaan met die conclusies nu verder in gesprek over de invulling van llo.

Meer informatie

Benieuwd hoe we te werk gingen? Lees het allemaal in onze referentie over deze opdracht. Hier vind je ook de links naar de Factbooks met onze uitgebreide adviezen aan het mbo en hbo in Zuid-Holland.

Blog: Banenmakers op de Human Capital Agenda

Hoe ga je goed om met een krappe én weerbarstige banenmarkt? Door je met een groep ondernemende werkgevers creatief over arbeidsmarktvraagstukken te buigen. Dat is precies wat onze Leonie Oosterwaal met De Banenmakers doet. Maar dat is wat haar betreft nog maar het begin. In deze blog pleit zij voor de Human Capital Agenda als dé oplossing voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit is de eerste Birchblog in een reeks van vier over de Human Capital Agenda.

Ik vind het ontzettend inspirerend om te zien wat een netwerk van werkgevers samen kan bereiken voor een krappe arbeidsmarkt. Dat heb ik wel gezien de afgelopen twee jaar bij De Banenmakers. Neem Stichting Veluwe Portaal waar een groep van tachtig ondernemers hun kennis over HR delen om arbeidsmobiliteit te bevorderen. Of de SIM Leerwerkfabriek in Maastricht. In de regio is een schreeuwend tekort aan procesoperators. SIM leidt wél genoeg mensen op tot procesoperator voor de mkb’ers in de regio. Dit zijn uiterst succesvolle netwerken van werkgevers die zelf de handschoen oppakken en uitdagingen rond werving of werk naar werk-transities aangaan. Dat werkt, maar ze kunnen wel wat extra hulp gebruiken.

Triple helix in actie

Bij De Banenmakers kwamen we tot de conclusie dat werkgevers erbij gebaat zijn om een plekje te verwerven in een regionale Human Capital Agenda (HCA). Oftewel: een agenda voor menselijk kapitaal. Al het menselijk kapitaal, dus niet alleen werkzoekenden, maar ook werkenden, studenten, herintreders en inactieven. Vaak sectoraal maar ook regionaal. Een agenda samengesteld door partijen uit de triple helix, dus ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Samen kunnen zij de arbeidsmarkt beter laten functioneren met gerichte acties.

De voorjaarsschoonmaak in de HCA

Zijn die HCA’s nieuw? Een beetje wel maar niet helemaal. Al in 1967 verscheen er een rapport in opdracht van de SER dat werkgevers meer betrokken moesten worden bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en dat er afspraken met elkaar gemaakt moesten worden. De aanpak bestond dus al, maar we spreken nu wel over een hele andere arbeidsmarkt met andere vraagstukken. Zo braken werkgevers zich toen het hoofd over hoe ze toch om moesten gaan met het aannemen van vrouwen. Dat was toch lastig, vooral haar beschikbaarheid in uren. Ze moest immers voor man en kinderen zorgen en natuurlijk de voorjaarsschoonmaak doen. Zo bleek uit de getypte enquête die per post werd verzonden. Ik heb mijn baas nog even gepolst. Mijn huis kan namelijk wel wat aandacht gebruiken met drie kinderen en twee werkende ouders. Maar helaas, iets met arbeidsproductiviteit.

De arbeidsmarkt is geen markt

De huidige HCA’s zijn toch echt anders. Die hebben te maken met een weerbarstig arbeidsmarktbeleid. Het is namelijk geen echte markt. Vraag en aanbod zijn niet volledig transparant. Zo is al niet duidelijk welke vacatures er allemaal zijn. Zo bestaan er genoeg verborgen vacatures op plekken waar wel vraag is naar arbeid, maar geen vacature wordt geplaatst. Ook op het aanbod heb je geen duidelijk zicht. Hoe weet je wie er allemaal op zoek zijn naar werk en wat zij kunnen? Of hoe zorg je ervoor dat er precies genoeg mensen worden opgeleid met de juiste vaardigheden? Dat is helemaal een uitdaging als je bedenkt dat ze pas vier jaar later klaar zijn met die opleiding. En dan blijft het nog maar de vraag of het lukt om iedereen op een werkplek te krijgen waar hij of zij het meeste uit zichzelf kan halen. Misschien is iemand wel niet meer zo productief in de ene baan, maar is een overstap naar een andere met veel onzekerheid omgeven. Om op al deze factoren te sturen, zodat de arbeidsmarkt beter functioneert, is een enorme uitdaging.

HCA to the rescue

En waarom is de HCA dan het antwoord op deze uitdagingen hoor ik u vragen. Omdat er voor een specifieke sector of regio afspraken worden gemaakt tussen partijen die dicht op de eigen arbeidsmarkt staan. Zij kunnen elkaar niet alleen aanvullen in mogelijk oplossingen. Nee, ze hebben elkaar zelfs nodig om het vraagstuk op te lossen. De werkgevers zitten aan tafel, daar is immers het werk. Maar ook de opleiders. En de overheden die hun verantwoordelijkheid hebben voor zowel de instroom van werkzoekenden als het economisch beleid. De afspraken zijn concreet, hebben een doel op afzienbare termijn en in de meeste gevallen is er ook geld om acties in gang te zetten. Een gouden driehoek van partijen dus, die binnen een HCA de weerbarstige arbeidsmarkt kan tackelen.

Regionaal zijn daar al genoeg voorbeelden van. Benieuwd welke? In onze tweede blog deelt Leonie de successen en lessen van regionale HCA’s.

 

 

Birch brengt rol ecoysteem bij bevolkingsdaling in kaart

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzocht Birch de voortgang van het Actieplan Bevolkingsdaling in regio’s met bevolkingsdaling. Met onze expertise op het gebied van ecosystemen keken we ook hoe overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen krimp en anticipeerregio’s samen leefbaar en vitaal kunnen houden.

Bevolkingskrimp blijft een aanhoudend probleem in Nederland. In 2014 is een regio-indeling gemaakt van krimp- en anticipeerregio’s in Nederland op basis van de geprognosticeerde afname van bevolking en huishoudens. Deze regio’s kampen onder andere met uitdagingen op het gebied van voorzieningen en mismatches op de woningmarkt en arbeidsmarkt. Met het Actieplan Bevolkingsdaling uit 2016 wil BZK deze uitdagingen het hoofd bieden en met acties en ambities krimpregio’s leefbaar houden.

Voortgang

Aan ons de uitdagende en mooie taak om in kaart te brengen wat het effect van de acties is en welke invloed regionale ecosystemen kunnen hebben in krimpregio’s. En dit te publiceren in een voortgangsrapportage.

Ecosysteem in de regio

Voor de rapportage bezochten en spraken we met vertegenwoordigers van 21 regio’s waar krimp heerst of verwacht wordt. We brachten in kaart welke invloed het Actieplan in die regio’s heeft gehad tussen de zomers van 2018 en 2019. Daarnaast onderzochten we welke nieuwe interventies regio’s, provincies en het Rijk konden plegen in krimpregio’s. Voor die interventies keken we met name naar de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen, oftewel het regionale ecosysteem.

Kamer op de hoogte

De voortgang van het Actieplan Bevolkingsdaling en ons onderzoek naar de invloed van ecosystemen in krimpregio’s presenteerden we begin dit jaar aan BZK. Eind januari bracht minister Knops de Tweede Kamer op de hoogte met een Kamerbrief en de voortgangsrapportage. Benieuwd naar de resultaten, lees de rapportage hier.

Tweede RD labsessie Regio Deals druk bezocht

‘Governance maak je niet’. Dat was het thema van de 2e van 9 labsessies over governance in regionale samenwerkingsverbanden rondom de Regio Deals, die op 31 oktober in Station 88 in Tilburg werd gehouden. Na een inleiding door Erik Kiers van gastregio Midden- en West-Brabant verspreiden de 40 deelnemers zich over 3 deelsessies waarin praktische thema’s centraal stonden. ‘Hier kunnen we meteen volgende week mee aan de slag’, was een reactie van een van de deelnemers.

Regio Deals (RD’s) zijn een experiment in de samenwerking tussen de Rijksoverheid en de regio’s. RD’s zijn partnerschappen tussen Rijk en regio’s om vraagstukken in de regio op het gebied van welvaart en leefbaarheid aan te pakken. Belangrijke onderwerpen zijn economie, leefomgeving, samenleven en gezondheid. Want, wat werkt in de regio kan ook werken voor heel Nederland, is de achterliggende gedachte.

Consortium
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) vormen Birch, Berenschot, Universiteit Utrecht en Tilburg University een consortium om regio’s te begeleiden en te ontwikkelen op het gebied van governance. Het consortium organiseert gedurende drie jaar ieder jaar drie labsessies waaraan elf van de achttien Regio Deals deelnemen. De labsessie van 31 oktober was de 2de in een reeks van negen labsessies over de looptijd van drie jaar. De bijeenkomst werd geopend door de gastvrouw van locatie Station 88. Daarna opende Erik Kiers van gastregio Midden- en West-Brabant het programma met een presentatie over hun eigen Regio Deal.

RD Labsessie 2: ‘Governance maak je niet’.
Deze tweede sessie stond in het teken van (in)formele governance. Ter voorbereiding is alle deelnemende Regio Deals gevraagd een tekening van hun governance-model in te sturen. Aan de hand van deze modellen tekende het consortium drie basisstructuren waarbij regio’s zichzelf mochten positioneren. Zo gingen verschillende regio’s met elkaar in gesprek over hun eigen visies en ideeën wat betreft governance terminologie. Zo’n ‘formele’ visualisatie is slechts één manier om governance-structuren weer te geven. Tijdens dit RD-lab functioneren de tekeningen als gespreksopener. Belangrijk voordeel van deze aanpak is dat in de gesprekken over de tekeningen bijvoorbeeld duidelijk wordt hoe regio’s bepaalde governance terminologie duiden en interpreteren.

 

 

Deelsessie 1: Triple Helix organisatie, rol, positie en besluitvorming’
Deelnemers konden kiezen uit drie deelsessies. Twee van deze drie werden ingeleid door  specialisten van de Regio Deal Midden- en West-Brabant aan de hand van hun eigen case. Het onderwerp van de eerste sessie was ‘Triple Helix organisatie, rol, positie en besluitvorming’. Met als voornaamste vragen: ‘Wat is de beste manier is om de triple helix stuurgroep in optimale positie te krijgen in de besluitvorming en welke onderlinge spelregels zijn daarvoor nodig?’. De voornaamste conclusie bleek dat het verstandig zou zijn om een aantal zaken te formaliseren. Ook al is er op dit moment sprake van een goede informele samenwerking.

Deelsessie 2: rol en positie van gemeenteraden en staten en besluitvorming
De tweede deelsessie ging over de ‘Rol en positie van gemeenteraden en staten en besluitvorming’. De Regio Deal is van de regio, maar de gemeenteraden en provinciale staten hebben een wettelijke controlerende taak. Hoe zorgen we ervoor dat zij die cruciale rol goed kunnen uitoefenen? De deelnemers kwamen met de suggestie om expertise van buiten te betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een onafhankelijke adviesraad.

Deelsessie 3: Denkkader voor monitoring en bijsturing
De experts van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseerden deelsessie #3. Vanuit het parallelle traject Brede Welvaart, presenteerden zij het denkkader voor monitoring en bijsturing. De regio’s werden uitgedaagd om zelf met het denkkader aan de slag te gaan en hun activiteiten nog scherper af te wegen.

Op weg naar de derde RD labsessie!
Met de feedback en input uit de afgelopen labsessie in het achterhoofd is het consortium vol enthousiasme bezig met de voorbereiding van RD labsessie #3 die op 23 januari 2020 zal worden gehouden. De partijen nemen ook de aangegeven voorkeur voor het volgende thema in overweging: ‘Duurzaam vliegwiel voor regionale samenwerking’. 

Rapport over de toekomst en rol van AI in veiligheid nu openbaar

Het onderzoek naar de toekomst en rol van AI in veiligheid, dat 6 Birchers uitvoerden in opdracht voor het Data Science Initiative van de gemeente Den Haag, is gepubliceerd. De volledige analyse is terug te lezen in het rapport ‘Artificial Intelligence in safety and security’.

Het rapport geeft inzicht in de mogelijkheden en oplossingen die AI kan bieden op het gebied van cyber-, fysieke en politieke veiligheid. Denk aan technologieën als beeldherkenning, machine learning om malware te detecteren, taalverwerking en interactieve systemen. Ook laat het zien wat AI kan betekenen voor het innovatie-ecosysteem van Den Haag en omgeving. Het rapport wordt gebruikt bij agendavorming rondom het thema AI & veiligheid, zowel door de gemeente Den Haag als door ander partijen.

De Nederlandse AI coalitie
Zo ook door de Nederlandse AI coalitie: een initiatief van 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen, waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Philips, Ahold Delhaize en IBM. Doel van de coalitie is om de kansen van AI optimaal te benutten – waarbij ook oog is voor publieke waarden, grondrechten en de menselijke kant van AI – en Nederland een grote speler te maken op dit gebied. De Nederlandse AI coalitie refereert hierbij onder andere aan het onderzoek van Birch.

Lees hier het volledige rapport ‘Artificial Intelligence in safety and security’

Birch verzorgt vooronderzoek over praktijkgericht onderzoek aan hogescholen

Hoe ziet de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen eruit? Met deze vraag zijn het ministerie van OCW, het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen aan de slag gegaan. In een verkenningsonderzoek presenteren ze nu hun eerste bevindingen, waarvoor Birch het vooronderzoek verrichtte.

De verkenning vormt input voor de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs. De verkenningspublicatie, ‘De stand van Praktijkgericht Onderzoek in Nederland’, bestaat in totaal uit drie onderdelen: een rapport, een toekomstvisie en een aantal versnellingsmogelijkheden.

Lees hier de publicaties:

Birch: De stand van praktijkgericht onderzoek

Verkenning praktijkgericht onderzoek 2019


Vooronderzoek door Birch
Birch werd gevraagd te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. De afgelopen jaren is dit type onderzoek namelijk stevig uitgebouwd. Wat lag hieraan ten grondslag? En wat is de maatschappelijke impact? Met deze vragen en meer ging Birch aan de slag. Het resultaat is een rapport waarin de bevindingen objectief en grondig in kaart zijn gebracht.

Toekomstbeeld
Dit rapport was voor het ministerie van OCW, het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen vervolgens de basis voor het schrijven van een toekomstbeeld voor het praktijkgericht onderzoek. In dat beeld staan twee ambities centraal:

  • In de toekomst is praktijkgericht onderzoek aan hogescholen volwaardig geïntegreerd in ons (regionale, nationale en internationale) kennisecosysteem; en
  • Hogescholen zijn toegerust op hun rol, met duurzame en effectieve onderzoeksgroepen.

Tot slot biedt de publicatie een aantal versnellingsopties, waarin mogelijkheden worden geschetst die kunnen bijdragen aan de (snellere) overgang van de huidige situatie naar het toekomstbeeld.

Input voor beleidsontwikkeling
De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. De studie dient als input voor de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek van het ministerie van OCW, welke begin december 2019 verschijnt. Ook gebruiken Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen de inzichten voor hun beleidsontwikkeling.

Hoe samenwerkende startups en corporates kennisuitwisseling kunnen verbeteren

David samen met in plaats van tegen Goliath. Hoe kunnen startups en grote ondernemingen hun samenwerking zo inrichten dat kennisuitwisseling wordt gestimuleerd? Die vraag staat centraal in de nieuwe studie van Stichting Management Studies (SMS) uitgevoerd door Birch en de universiteit van Tilburg. Jan Peter van den Toren en Bas van der Starre waren twee van de vijf onderzoekers van de studie.

Bij samenwerking tussen corporates en startups was tot voor kort relatief beperkte aandacht voor het vormgeven van kennisoverdracht en wederzijds leren. Maar dat is wel nodig als een corporate haar absorptievermogen wil vergroten van de kennis en innovatie die startups meebrengen. En ook startups kunnen meer gestructureerd van corporates leren.

Best practices
In de studie ‘Samen Innoveren!’ worden onder meer verschillende best practices belicht. Belangrijke overeenkomsten van partijen die succesvol kennis uitwisselen zijn het creëren van een win-winsituatie, het inzetten van technologie voor kennisuitwisseling en het overbruggen van cultuurverschillen.

 

Lees meer over het onderzoek


Symposium
De belangrijkste resultaten van het onderzoek naar een samenwerking tussen corporates en startups worden op 14 november door SMS op een symposium gepresenteerd.

In boekvorm
Het onderzoeksrapport wordt gepubliceerd in (e-)boekvorm. Het eerste exemplaar van het boek wordt op het symposium uitgereikt aan Harry van Dorenmalen, CEO van IBM Nederland en voorzitter van CoSta, een samenwerkingsverband van Nederlandse Corporates dat zich inzet voor een betere samenwerking met startups in het Nederlandse Ecosysteem.

 

Meld je aan voor het symposium

Bestel het boek ‘Samen Innoveren’

 

Birch-team wint Accountability Hack 2019

Adviseren en implementeren, ja. Maar programmeren? ‘Nee, dan denken onze relaties waarschijnlijk niet direct aan Birch’, verwacht Bas van der Starre. ‘En toch hebben we als Birch-team met onze oplossing een van de hoofdprijzen gepakt bij de Accountability Hack 2019.’


© Open State Foundation

De Accountability Hack is een initiatief van de 2e Kamer, de ministeries van BZK en Financiën, het CBS, de Algemene Rekenkamer en Open State Foundation. Doel is developers, data-analisten en designers te laten nadenken over oplossingen om de effecten van overheidsmaatregelen te laten zien met behulp van open overheidsdata.’

Twee vraagstukken, twee oplossingen
Er waren twee vraagstukken. Het eerste vraagstuk betrof medicijnkosten, het tweede de lumpsumbekostiging van het onderwijs. Alle 22 deelnemende teams kozen er een en moesten binnen een dag een oplossing bedenken en pitchen voor een jury van Kamerleden en andere betrokkenen. Dat leverde aan het eind van de dag twee winnende oplossingen op.

Birch’ inhoudelijke kennis
Birch koos voor het onderwijsvraagstuk. Dat draait om het budget dat schoolbesturen krijgen voor personeel en materialen en dat zij zelf, onder voorwaarden, kunnen besteden. Dat geeft flexibiliteit, maar maakt de controlerende taak voor de Tweede Kamer lastiger. Hoe krijgen de Kamerleden weer inzicht?

Bas: ‘Zo’n vraagstuk is heel interessant en voldoende aanleiding om mee te doen. Birch heeft natuurlijk veel inhoudelijke kennis van het domein onderwijs en van de regionale vraagstukken die daarbij spelen. Die bepalen in belangrijke mate de oplossing die je gaat maken. En een paar van mijn collega’s en ik zelf weten wel wat van programmeren, dus waren we benieuwd hoe ver we zouden komen.’

Benadering
Na een dag denken, programmeren en een pitch van maximaal 2 minuten bleek de Birch-oplossing de winnende. Juryvoorzitter Joost Sneller (D66) prees de benadering om de kwaliteit van het onderwijs en regionale kenmerken gezamenlijk in beeld te brengen: ‘[Dit is] een rijk pallet met gedetailleerde informatie die smaakt naar meer. [Het Birch-team] was het enige met een regionale benadering, die bovendien actueel is en relevant voor het maken van beleid.”

Oplossing doorontwikkelen
Bas: ‘We hebben het volgens mij gewonnen op de inhoud; ons programmeerwerk had een echte expert absoluut veel beter gedaan. Winnen is natuurlijk al leuk. En nog leuker is dat we nu met de Kamerleden gaan kijken hoe we deze oplossing kunnen doorontwikkelen. Daarvoor is 20.000 euro beschikbaar én begeleiding door de Open State Foundation. Binnenkort maken we daar afspraken over.’

Het winnende Birch-team bestond uit Corine Bos, Elmar Cloosterman, Alexander Kern en Bas van der Starre.

Onderzoek wijst uit: de rol van AI in veiligheid biedt perspectief voor de gemeente Den Haag

6 Birchers hebben in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de toekomst en rol van AI in Veiligheid voor het Data Science Initiative. De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend en leveren verrassende perspectieven op voor de gemeente Den Haag.

Data Science Initiative

Het Data Science Initiative is een project van de gemeente Den Haag waarin wordt gewerkt aan de verbetering van het innovatie-ecosysteem in de Regio Zuid-Holland op het gebied van data science en AI voor vrede, recht en veiligheid. Om dit te versterken is Birch gevraagd onderzoek te doen om de kwaliteit van het innovatie-ecosysteem te benchmarken. Uit het onderzoek blijkt dat als de regio Den Haag inzet op de juiste projecten en niches, Nederland hiermee een leidende positie op het gebied van AI en veiligheid kan verwerven.

 

Lees hier het rapport AI & Security: An innovation ecosystem approach Policy summary

3 highlights uit het onderzoek

  1. Focussen op AI in veiligheid kan voor een potentieel van 3.200 extra banen zorgen in de regio, zowel in de private als publieke sector.
  2. In de regio wordt al veel geëxperimenteerd met AI: verschillende organisaties en overheden testen en starten met de eerste applicaties. Daarnaast zijn de vele bedrijven die gericht zijn op veiligheid bereid te innoveren met AI.
  3. Den Haag is het middelpunt van kennis: op verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoekcentra in en rondom Den Haag wordt er veel onderzoek gedaan en aandacht besteed aan AI en veiligheid. Den Haag kan het knooppunt worden en deze AI-kennis bundelen.

De resultaten van het onderzoek worden ter discussie gesteld in het rapport: AI & Security: An innovation ecosystem approach Policy summary.
Na de zomervakantie komt de volledige achterliggende analyse beschikbaar. Het rapport kan gebruikt worden door de gemeente Den Haag en andere partijen in hun agendavorming rondom het thema AI & veiligheid.