Kennis- en ontwerpsessie over ICT-toepassingen in beroepsonderwijs en samenleving

Het grootschalige ICT-samenwerkingsproject COMMIT/ organiseert in samenwerking met Birch een reeks ‘Kennis en Ontwerpsessies’, waarin de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen centraal staan.

Betekenis van nieuwe ICT-toepassingen in onderwijs en bedrijfsleven

De afgelopen jaren heeft COMMIT/ verschillende onderzoeksprojecten opgezet binnen een consortium van publieke en private spelers, zodat ICT-toepassingen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het benutten van high-end wetenschappelijke kennis in het onderwijs blijkt in de praktijk een complex proces. Daarom organiseert COMMIT/ in samenwerking met Birch een reeks ‘Kennis en Ontwerpsessies’, waar de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen centraal staat. Doel is te ontdekken hoe de kennis opgedaan in het COMMIT/-onderzoek een plaats kan krijgen in het beroepsonderwijs. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 februari 2019 in Harderwijk.

Programma

1. Hoe wordt ICT ingezet binnen de Veiligheidsacademie Harderwijk?

We zijn te gast bij de Veiligheidsacademie in Harderwijk, waar studenten, bedrijven en organisaties uit de regio Noordwest-Veluwe terechtkunnen voor alle opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Innovatief leren staat centraal en daarom is er een Lab voor Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality in ontwikkeling voor studenten.

2. Waarom wordt ICT steeds belangrijker in het beroepsponderwijs en wat merken we ervan?

PBT neemt ons mee in de wereld van het beroepsonderwijs en het belang van samenwerking tussen werkgevers en onderwijsinstellingen bij de vormgeving van het onderwijs. PBT werkt aan het aantrekkelijker maken van bètatechnisch onderwijs en technische beroepen.  Zij zetten zich in om techniek, technologie en ICT te agenderen in de gehele onderwijsketen.

3. Valorisatie en ondernemendheid in het beroepsonderwijs door Rogier de Haan (Gunya)

Rogier de Haan is een van de COMMIT/ valorisatie ambassadeurs en medeauteur van de publicatie ‘How to valorise your research’, waarin een praktisch stappenplan wordt beschreven om ICT-onderzoek te valoriseren. In zijn pitch zal hij stilstaan bij de verschillende opbrengsten van het COMMIT/-onderzoeksproject en hoe deze kennis toegepast kan worden om de ondernemendheid binnen het beroepsonderwijs te vergroten.

4. ICT-toepassingen in het onderwijs door John Schavemaker (twnkls)

Johns Schavemakers is oud-TNO onderzoeker en heeft binnen COMMIT/ onderzoek gedaan naar hoe ICT-toepassingen werknemers inzicht kunnen geven in hun werkgewoontes om zo hun mentale conditie te verbeteren en burnout kan voorkomen. Tegenwoordig is John werkzaam bij twnkls, waar augmented reality toepassingen worden ontwikkeld voor onder andere de zorg en het onderwijs.

5. Interactieve ronde en reflectie onder begeleiding van Birch

 De deelnemers gaan (onder leiding van een moderator van Birch) met elkaar in discussie over de wijze waarop ICT-toepassingen op dit moment al onderdeel uitmaken van de eigen praktijk, waar zij tegenaan lopen en waar inzichten uit COMMIT/ onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan verbeteringen.

Meer informatie

Aanmelden voor de sessie kan via info@birch.nl

Locatie: Veiligheidsacademie, Mecklenburglaan 3 Harderwijk

Datum: 14 februari 2019

Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Voorbereiding van start voor Expertise Centrum Precisietechniek

Meer gekwalificeerde medewerkers in de precisietechniek: om dat doel te bereiken sloeg een groep metaalbewerkingsbedrijven in Zuid Holland de handen ineen. Birch hielp de groep met een plan voor een Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Dat centrum moet zorgen voor een betere aansluiting van opleidingen op de beroepspraktijk en voor bijscholing van bestaande medewerkers. Voor de uitvoering van het plan krijgen de bedrijven een subsidie van €162.306 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Door automatisering en digitalisering gaan de ontwikkelingen in het vakgebied precisietechniek razendsnel. Werkzaamheden die vroeger handmatig werden uitgevoerd, worden inmiddels overgenomen door computers en machines. Voor medewerkers betekent dit dat de werkzaamheden veranderen. Er is dan ook andere scholing nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Maar voor MBO-opleidingen in deze sectoren is het niet makkelijk om al deze ontwikkelingen bij te benen.

Te weinig geschikt personeel

Dit is een probleem, merkt een groep metaalbewerkingsbedrijven in Zuid-Holland, want zij kunnen moeilijk geschikt personeel vinden. De techniekopleidingen leveren niet alleen te weinig mensen af om de groep die met pensioen gaat te kunnen vervangen, maar de kersverse beroepskrachten zijn ook niet klaar voor de nieuwe productiemethoden in de sector.

Breed gedragen projectvoorstel voor expertisecentrum

Om daar iets aan te doen, riepen de bedrijven de hulp in van Birch om een MKB Idee-subsidie aan te vragen. In een korte tijd ontwikkelden de bedrijven met Birch, de Koninklijke Metaalunie en het Opleidings- en Ontwikkelfonds voor de Metaal (OOM) een projectvoorstel voor een Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Het ECP is een samenwerking tussen MKB, onderwijs en regionale overheid en biedt scholing en na-, om- en bijscholing in de precisietechniek. Ook zorgt het ECP dat er kennis komt om onderwijsinnovaties toe te passen en dat MKB-bedrijven hun kennis met elkaar delen.

Subsidie voor twee pilots

Voor dat projectvoorstel kreeg de groep een MKB Idee-subsidie toegekend, als één van de 13 gehonoreerde initiatieven. Daarmee kunnen nu twee pilots van start, ter voorbereiding op het expertisecentrum. De eerste pilot bestaat uit een gezamenlijke wervingscampagne waarin de bedrijven een eigentijds beeld van de sector laten zien. Door deze campagne moeten bedrijven beter gaan samenwerken en hun kennis onderling uitwisselen.

Onderwijsmodule voor bijscholing

In de tweede pilot ontwikkelen de bedrijven een onderwijsmodule voor bijscholing van personeel dat ze al hebben én van docenten en leerlingen in het beroepsonderwijs. Deze module gaat in op de nieuwste technologische ontwikkelingen en bevat ook een bedrijfsbezoek aan een bedrijf die deze technieken in de praktijk brengt.

Mariette Hamer neemt eindrapport ‘de Banenmakers’ in ontvangst

SER-voorzitter Mariëtte Hamer nam op dinsdag 11 december het eerste exemplaar in ontvangst van onderzoeksrapport ‘Nieuwe banen in ecosystemen: de Banenmakers’. In dit rapport schetsen onderzoekers van Birch vernieuwende initiatieven van werkgevers op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast onderzochten zij de succesfactoren van deze initiatieven.

 

Namens het hele onderzoeksteam overhandigde Birch-consultant Leonie Oosterwaal het onderzoeksrapport aan Mariette Hamer. De SER-voorzitter was vooral geïnteresseerd in de voorbeelden van regionale arbeidsmarktinitiatieven die in het rapport beschreven staan: “Er zijn zoveel transities gaande, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt, energie, digitalisering. De regio speelt daar een belangrijke rol in. De Banenmakers zijn zeer bruikbare voorbeelden van professionele organisaties die regionaal arbeidsbeleid op een nieuwe manier uitvoeren. Bijvoorbeeld voor de Agenda Stad.”

Veertig vernieuwende initiatieven op de regionale arbeidsmarkt

Onderzoeksproject de Banenmakers is een initiatief van Birch, gefinancierd door Instituut Gak. Gedurende het afgelopen jaar bezochten onderzoekers van Birch veertig initiatieven uit het hele land die zich op een vernieuwende manier bezighouden met arbeidsbemiddeling. Deze initiatieven zijn in te delen in drie categorieën:

 1. sociale ondernemingen: ondernemers met een maatschappelijke missie.
 2. werkgeversnetwerken: werkgevers die samen banen behouden, creëren en delen
 3. platformen: organisaties die zich positioneren tussen werkgevers en werkzoekenden/werkenden en proberen transities te realiseren door de relatie tussen beiden te versoepelen.

Succesfactoren en uitdagingen

In het rapport analyseerde Birch alle initiatieven en bracht de succesfactoren en uitdagingen in kaart. Uit deze analyse blijkt onder meer dat werkgeversnetwerken vaker strategisch ingebed zijn in een regionaal ecosysteem, waardoor ze meer aansluiten op de specifieke arbeidsmarkt van de regio. Platformen hebben vaker een landelijke ambitie. Sociale ondernemingen zijn gericht op de lokale arbeidsmarkt en kunnen ook zonder stevige inbedding in het ecosysteem effectief zijn. Leonie Oosterwaal: “Alle Banenmakers verbeteren op hun eigen manier de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Omdat zij uitdagingen op de regionale of sectorale arbeidsmarkt opvangen draagt ieder initiatief positief bij aan het ecosysteem voor ondernemerschap.”

 

Meer inzicht in samenwerking tussen werkgevers en opleiders in Amsterdam

In de Amsterdam MBO-Agenda werken de vijf Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente samen aan sterk middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijs dat jongeren uitdaagt en goed voorbereidt op de arbeidsmarkt en samenleving van nu en de toekomst. Birch Consultants onderzocht voor de MBO-Agenda wat de belangrijkste knelpunten zijn in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in drie sectoren die van groot belang zijn voor de Amsterdamse economie: administratief-juridische beroepen, handel en creatieve industrie.

Voor het onderzoek interviewden de consultants van Birch 29 Amsterdamse werkgevers die stages of vacatures bieden voor economische of creatieve opleidingen. In de interviews kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Denk aan de inhoudelijke aansluiting tussen opleiding en werkveld, en het proces van afstemming. Daarnaast analyseerden de consultants data uit databronnen van Jobfeed en DUO. Dit leverde een gedetailleerd rapport <link> op, waarin Birch elf aanbevelingen doet om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te versterken. We vatten ze hieronder samen in vijf belangrijke punten.

Neem transities als uitgangspunt voor afstemming

Gebruik een grote transitie in Amsterdam als uitgangspunt om werkgevers en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Wat we van bestaande pps’en kunnen leren is dat het bedrijven motiveert en helpt als ze zich richten op één transitie of cross over. De gemeente zou samen met de mbo-instellingen en bedrijfsnetwerken enkele grote transities kunnen benoemen die zullen leiden tot veranderingen in beroepen. Denk aan de groeiende rol van platformen zoals Uber en Airbnb, de opkomst van e-commerce, de digitalisering van administraties en alle koppelingen die burgers en bedrijven maken met overheden.

Organiseer op regionaal niveau strategische overlegtafels

Volgens de werkgevers en onderwijsinstellingen kan de afstemming op regionaal strategisch niveau verbeteren voor de onderzochte opleidingen. Bijvoorbeeld door strategische overlegtafels te organiseren tussen meerdere bedrijven en onderwijsinstellingen in plaats van op het niveau van de individuele onderwijsinstelling, zoals nu vaak gebeurt. Werkgevers vinden de onderwijsinstelling waar de student of aankomend werknemer vandaan komt namelijk minder belangrijk dan de kwaliteiten van die student.

Informeer werkgevers over opleiding en stageverwachtingen

Werkgevers zijn nu vaak slecht op de hoogte van de inhoud van het curriculum en hun rol tijdens de stage. Een oplossing daarvoor zou zijn de werkgevers goed te informeren over de opleiding, maar ook over de verwachte begeleiding. Werkgevers zouden voorbeelden van goede begeleiding met elkaar moeten delen. Hierin kunnen netwerken een rol spelen. Daarbij is het wel belangrijk om werkgevers te prikkelen om hieraan mee te doen: bijvoorbeeld als ze tijdens een netwerkevent kandidaten kunnen werven voor hun bedrijf en als ze contact kunnen komen met nieuwe afnemers of toeleveranciers.

Investeer in eigen en open data en alumni-netwerk

Onderwijsinstellingen kunnen beschikbare databronnen gebruiken om inzicht te krijgen in de eerste stappen van studenten op de arbeidsmarkt. Omdat openbare data van SBB en DUO onvoldoende kwalitatieve en toepasbare data oplevert, is het belangrijk om zelf structureel alumni-onderzoek uit te voeren en eigen databronnen op te bouwen. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen beleid ontwikkelen naar aanleiding van deze data. Alumni zijn waardevolle ambassadeurs voor de opleiding. Het merendeel van hen gaat aan de slag bij de werkgevers waar de onderwijsinstellingen hun afstemming mee willen organiseren. Maak daarom gebruik van dit alumni-netwerk om deze werkgevers aan de onderwijsinstellingen te verbinden.

Investeer in de rol van de stagebegeleider

Uit het onderzoek blijkt dat de stagebegeleider een cruciale verbinder is tussen het werkveld en de onderwijsinstelling. De ideale stagebegeleider is goed in relatiebeheer, spreekt de taal van de werkgever, behartigt zijn belangen en kan netwerken ontwikkelen. Hij kent het werkveld waarvoor hij verantwoordelijk is door en door en komt bij voorkeur ook uit het werkveld. Deze persoon is meer dan de helft van zijn tijd buiten de onderwijsinstelling aan de slag en heeft de vaardigheid om de signalen van de werkgevers op een goede manier bij de opleiding te laten landen. Stagebegeleiders zijn op dit moment meestal minder vaak bij bedrijven aanwezig. Ze ervaren soms spanning tussen enerzijds de verwachtingen van de onderwijsinstelling en anderzijds de verwachtingen van bedrijven.

Wil je meer lezen over het onderzoek van Birch voor de Amsterdamse MBO-agenda? Het onderzoeksrapport is samengevat in een korte factsheet.

  

Regioanalyse Zuid-Holland: haal meer uit de publiek-private samenwerkingsverbanden

De regio Zuid Holland kan meer halen uit de 31 publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en) die sinds 2011 zijn gestart in het Zuid-Hollandse beroepsonderwijs. Dat blijkt uit het rapport dat PBT (voorheen Platform Beta Techniek) schreef in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Next Education Group.

Dominic Schrijer, de burgemeester van Zwijndrecht, nam op 7 december 2018 het eerste exemplaar in ontvangst van de regioanalyse Zuid-Holland. Het rapport werd geschreven door PBT, in samenwerking met Birch.  Bircher Jan Peter van der Tooren was als inhoudelijk expert betrokken en Elmar Cloosterman nam enkele interviews en een deel van het analysewerk voor zijn rekening.

PPS zorgt voor vernieuwing, meer instroom en betere kwaliteit

De PPS’en leveren al veel op. Uit de regionale analyse blijkt bijvoorbeeld dat de samenwerkingsverbanden bijdragen aan vernieuwing van het onderwijs. Ook maakt de samenwerking het onderwijs aantrekkelijker, waardoor er meer studenten instromen op de opleidingen in technologie, zorg en ict. Verder dragen ze bij aan verbetering van het onderwijs.

Nog meer mogelijkheden voor PPS’en in Zuid-Holland

Maar ook blijkt uit de analyse dat er nog meer mogelijkheden zijn. Zo hebben PPS’en in Zuid-Holland in vergelijking met die andere regio’s relatief weinig aandacht voor internationalisering en het betrekken van kwetsbare groepen. Ook is er ruimte voor meer initiatieven op het gebied van energietransitie en zorg, en voor sectoren met relatief veel vacatures. Daarnaast kunnen bestaande samenwerkingen de opleidingsbehoefte in de regio in kaart brengen om een Leven Lang Ontwikkelen beter mogelijk te maken.

Download het rapport: Regioanalyse Zuid Holland: Sterkere provincie door vernieuwende publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Uitnodiging voor Banenmakers: workshop business modellen

Wil je ook je businessmodel verbeteren en je impact vergroten? Dan wordt 11 februari jouw dag. Het is de dag waarop Birch een workshop geeft over hoe jij als Banenmaker jouw business model (ook wel verdienmodel) zo kunt verbeteren dat je (nog meer) duurzame waarde creëert voor jezelf en andere betrokken partijen.

Praktische tips

Of je nu denkt ‘Wat moet ik met een business model?’ of ‘Dit kan ik al, wat zit er voor mij in?’: er is reden om erbij te zijn. Dit wordt een workshop waar iedereen iets leert en iedereen een praktische tip meeneemt die de volgende dag een waardevolle verbetering van de organisatie kan zijn.

Voorbeelden en expertise

Tijdens de workshop gebruiken we een combinatie van actuele relevante voorbeelden en expertise op het gebied van business modellen. Daarmee creëren we een gezamenlijke basis van kennis. In break out-groepen bouwen we die kennis uit op het onderwerp dat nu voor jou speelt. Deelname is gratis.

Meld je nu aan door een e-mail te sturen naar info@birch.nl.

Datum: 11 februari 2018
Tijd: 13:00-15:30
Locatie: Brownies & downieS Woerden, De Kazerne 3, 3441 AZ Woerden

 

Vernieuwde veiligheidsacademie geopend

Minister Ank Bijleveld van Defensie opende op 8 november 2018 de vernieuwde locatie van de Veiligheidsacademie in Harderwijk. Birch was als projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van het Mixed Reality Lab, dat onderdeel is van de nieuwe locatie.

De Veiligheidsacademie bij MBO Landstede is vernieuwd: op de locatie Harderwijk is onder meer een Mixed Reality Lab geopend, waar virtual reality-scenario’s studenten levensechte situaties voorspiegelen. Dat biedt studenten in het veiligheidsdomein de mogelijkheid om te leren in een onvoorspelbare, dynamische en realistische omgeving. Behalve Virtual Reality zijn er ook realistische omgevingen nagebouwd, waaronder een praktijkstraat met daarin onder meer een kledingwinkel en een café. Studenten kunnen trainen in verschillende omgevingen, die heel dicht bij de werkelijkheid liggen.

Ontwikkeling Mixed Reality Lab

Birch werkte mee aan de ontwikkeling van deze Mixed Reality omgeving samen met partijen als de Koninklijke Landmacht, MR specialist Bright Alley en vmbo-school het Morgen College. Ook hielp Birch de verbinding te leggen met bedrijven in de omgeving. De financiering van het lab kwam van het Regionaal Investeringsfonds om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Activiteiten en benefietactie

De officiële opening van de vernieuwde Veiligheidsacademie vond plaats op de Veiligheidsdag en ging gepaard met allerlei activiteiten op het terrein. Zo waren er workshops over onderwerpen als ‘omgaan met verwarde personen’, ‘winkelbeveiliging’ en ‘drank- en horecawetgeving’. Ook werden er benefietacties georganiseerd voor stichting Hulphond, zoals een loterij een sponsorloop. Birch was een van de sponsors. In totaal is er meer dan 10.000 euro opgehaald.

 

Arbeidsmarktstrategie voor Zuid-Holland in praktijk

Op het jaarlijkse BT-event op donderdag 8 november, een congres over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat, gaf Birch een presentatie over het rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland. Dit rapport schetst een arbeidsmarktstrategie voor de provincie om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter kan. De werkgroep Human Capital, opgericht op verzoek van de Economic Board Zuid-Holland, stelde op basis van het rapport een agenda op om de arbeidsmarkt in de provincie Zuid Holland structureel te verbeteren. Deze agenda is begin november geaccepteerd door Provinciale Staten, bovendien is er een motie aangenomen die financiële middelen beschikbaar stelt voor de realisatie ervan. Dit betekent dat de werkgroep groen licht heeft om de volgende 7 ambities te verwezenlijken.

Een leven lang ontwikkelen

Om te beginnen moet Zuid-Holland koploper worden in ‘een leven lang ontwikkelen’. Om dat te bereiken, streeft de provincie naar verbetering op de volgende situaties:

 • 1. Werknemers kunnen zich meer ontwikkelen om meer waarde te krijgen voor werkgevers door een hogere productiviteit en om hun opties op de arbeidsmarkt te vergroten.
 •  2. Bedrijven kunnen door een andere manier van organiseren beter omgaan met de vaardigheden van de werknemers die ze hebben of werven.
 • 3. Flexwerkers, een groep die in de huidige arbeidsmarktconstellatie weinig perspectief heeft op ontwikkeling, helpen zich beter te positioneren op de arbeidsmarkt door ontwikkeling.

Veerkrachtiger arbeidsmarkt

Ook wil de provincie de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden. Daarvoor pakt de provincie de volgende situaties aan:

 • 4. Productiever maken van transities tussen regio’s. In Zuid-Holland is van nature relatief weinig pendel tussen regio’s en elke regio heeft haar eigen specifieke (sectorale) profiel. Dit doorbreken schept nieuwe economische mogelijkheden.
 • 5. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, met name voor sectoren zoals Economie, Administratie en ICT. Een substantieel deel van de mbo-studenten vindt nu ondanks een opleiding geen goede baan.

Onbenut potentieel beter aanspreken

Verder wil Zuid-Holland onbenut potentieel beter aanspreken. De volgende doelstellingen zijn erop gericht om dat te bereiken:

 • 6. Het werkloosheidspercentage in Zuid-Holland terugdringen door een deel van de groep te bewegen naar geschikte en stabiele banen.
 • 7. Deeltijders bewegen om meer tijd te besteden aan betaald werk. Uit onderzoek blijkt dat een aantal mensen daar ook voor open staat.
  Om deze ambities te bereiken stelt de werkgroep Human Capital een projectleider aan en gaat op zoek naar partijen in de regio om de verantwoordelijkheden om de ambities te realiseren te verdelen.

Meer weten?

 

Download hier Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse

 

 

 

 Of het volledige rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland

Zo kan Zuid-Holland vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. Dat blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland door Birch. Het rapport schetst een beeld van een mogelijke arbeidsmarktstrategie. Het uiteindelijke doel is vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland beter op elkaar af te stemmen. 

Birch voerde het onderzoek uit in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Provincie Zuid-Holland. Het rapport bevat een analyse van urgenties op de arbeidsmarkt. Daarnaast brengt het de bestaande initiatieven in kaart en bevat het een inschatting van de focus van deze initiatieven. Volgens het onderzoek zou de regio moeten werken aan deze punten:

 1. Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.
 2. De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
 3. Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Uitvoeringskracht verbeteren

Om deze punten aan te pakken, is het van belang dat het organiserend vermogen en uitvoeringskracht op regionaal niveau in Zuid-Holland verbeteren. De EBZ gaat daarmee aan de slag: De board zet in op een regionaal human capital akkoord met de volgende stevige ambities:

 1. Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen;
 2. Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland;
 3. Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.

Volgens het onderzoek kan het behalen van deze ambities 6 miljard euro opleveren aan economische groei en concurrentiekracht van bedrijven in de regio.

Meer weten?

Lees het hele Rapport arbeidsmarkt Zuid-Holland of Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse

Deel uw best practice en help het mkb groeien

De creativiteit en wendbaarheid van MKB-ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van regionale ecosystemen. Birch ziet hoe in regio’s ondernemers, overheden en kennisinstellingen elkaar opzoeken en slimme activiteiten starten om het MKB te steunen in hun groei. Een coalitie van Platform31, Rijk, bedrijfsleven en decentrale overheden start een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden. Indienen kan tot 8 oktober.

Mkb-ondernemers staan voor een aantal grote uitdagingen. Schaalvergroting, prijzenoorlogen, digitalisering en globalisering treft velen van hen en noopt hen tot het aanpakken van meerdere ontwikkelingen. Het inspelen op de kansen van digitalisering, de opkomst van de platformeconomie, nieuwe technologieën en verdienmodellen en het daarbij vinden en binden van geschikt personeel is belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat als ondernemer? En wat kunnen kennisinstellingen en overheden betekenen om de productiviteit bij het brede mkb te vergroten?

Inventarisatie van praktijkvoorbeelden

Om dit in kaart te brengen start Platform31 samen met een coalitie van Rijk, bedrijfsleven en decentrale overheden een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven, die het brede mkb ondersteunen in ontwikkeling en groei van ondernemerschap. Deel uw aanpak en ondersteun de ontwikkeling naar een duurzame en digitale economie.

Meetbare resultaten

We zijn op zoek naar interventies, aanpakken, maatregelen, projecten of programma’s die minimaal één jaar in uitvoering zijn en waarvan de voortgang en resultaten meetbaar zijn. De focus ligt hierbij op praktijkvoorbeelden die opschaalbaar zijn, zowel qua inhoud, aanpak als financiering. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in goede voorbeelden van regionale initiatieven die het brede mkb ondersteunen op het vlak van personeel, financiering en innovatie.

Waardevolle lessen

Door met uw praktijkvoorbeeld deel te nemen aan deze inventarisatie kan uw initiatief of aanpak landelijke bekendheid verwerven. De verdiepende analyse door Platform31 brengt in kaart hoe uw initiatief een positieve impact heeft (gehad) op ondernemers. De lessen die dit oplevert zijn waardevol voor uw eigen praktijk én voor collega’s elders in het land.

Deel uw best practice

Bent u betrokken geweest bij, of heeft u gewerkt aan een project dat in uw ogen bijdraagt aan de groei van ondernemerschap in het brede mkb? Deel uw aanpak en ondersteun de ontwikkeling naar een duurzame en digitale economie en dien vóór 8 oktober uw praktijkvoorbeeld in. Meer informatie en aanmelden