Birch-team wint Accountability Hack 2019

Adviseren en implementeren, ja. Maar programmeren? ‘Nee, dan denken onze relaties waarschijnlijk niet direct aan Birch’, verwacht Bas van der Starre. ‘En toch hebben we als Birch-team met onze oplossing een van de hoofdprijzen gepakt bij de Accountability Hack 2019.’


© Open State Foundation

De Accountability Hack is een initiatief van de 2e Kamer, de ministeries van BZK en Financiën, het CBS, de Algemene Rekenkamer en Open State Foundation. Doel is developers, data-analisten en designers te laten nadenken over oplossingen om de effecten van overheidsmaatregelen te laten zien met behulp van open overheidsdata.’

Twee vraagstukken, twee oplossingen
Er waren twee vraagstukken. Het eerste vraagstuk betrof medicijnkosten, het tweede de lumpsumbekostiging van het onderwijs. Alle 22 deelnemende teams kozen er een en moesten binnen een dag een oplossing bedenken en pitchen voor een jury van Kamerleden en andere betrokkenen. Dat leverde aan het eind van de dag twee winnende oplossingen op.

Birch’ inhoudelijke kennis
Birch koos voor het onderwijsvraagstuk. Dat draait om het budget dat schoolbesturen krijgen voor personeel en materialen en dat zij zelf, onder voorwaarden, kunnen besteden. Dat geeft flexibiliteit, maar maakt de controlerende taak voor de Tweede Kamer lastiger. Hoe krijgen de Kamerleden weer inzicht?

Bas: ‘Zo’n vraagstuk is heel interessant en voldoende aanleiding om mee te doen. Birch heeft natuurlijk veel inhoudelijke kennis van het domein onderwijs en van de regionale vraagstukken die daarbij spelen. Die bepalen in belangrijke mate de oplossing die je gaat maken. En een paar van mijn collega’s en ik zelf weten wel wat van programmeren, dus waren we benieuwd hoe ver we zouden komen.’

Benadering
Na een dag denken, programmeren en een pitch van maximaal 2 minuten bleek de Birch-oplossing de winnende. Juryvoorzitter Joost Sneller (D66) prees de benadering om de kwaliteit van het onderwijs en regionale kenmerken gezamenlijk in beeld te brengen: ‘[Dit is] een rijk pallet met gedetailleerde informatie die smaakt naar meer. [Het Birch-team] was het enige met een regionale benadering, die bovendien actueel is en relevant voor het maken van beleid.”

Oplossing doorontwikkelen
Bas: ‘We hebben het volgens mij gewonnen op de inhoud; ons programmeerwerk had een echte expert absoluut veel beter gedaan. Winnen is natuurlijk al leuk. En nog leuker is dat we nu met de Kamerleden gaan kijken hoe we deze oplossing kunnen doorontwikkelen. Daarvoor is 20.000 euro beschikbaar én begeleiding door de Open State Foundation. Binnenkort maken we daar afspraken over.’

Het winnende Birch-team bestond uit Corine Bos, Elmar Cloosterman, Alexander Kern en Bas van der Starre.

Onderzoek wijst uit: de rol van AI in veiligheid biedt perspectief voor de gemeente Den Haag

6 Birchers hebben in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de toekomst en rol van AI in Veiligheid voor het Data Science Initiative. De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend en leveren verrassende perspectieven op voor de gemeente Den Haag.

Data Science Initiative

Het Data Science Initiative is een project van de gemeente Den Haag waarin wordt gewerkt aan de verbetering van het innovatie-ecosysteem in de Regio Zuid-Holland op het gebied van data science en AI voor vrede, recht en veiligheid. Om dit te versterken is Birch gevraagd onderzoek te doen om de kwaliteit van het innovatie-ecosysteem te benchmarken. Uit het onderzoek blijkt dat als de regio Den Haag inzet op de juiste projecten en niches, Nederland hiermee een leidende positie op het gebied van AI en veiligheid kan verwerven.

 

Lees hier het rapport AI & Security: An innovation ecosystem approach Policy summary

3 highlights uit het onderzoek

  1. Focussen op AI in veiligheid kan voor een potentieel van 3.200 extra banen zorgen in de regio, zowel in de private als publieke sector.
  2. In de regio wordt al veel geëxperimenteerd met AI: verschillende organisaties en overheden testen en starten met de eerste applicaties. Daarnaast zijn de vele bedrijven die gericht zijn op veiligheid bereid te innoveren met AI.
  3. Den Haag is het middelpunt van kennis: op verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoekcentra in en rondom Den Haag wordt er veel onderzoek gedaan en aandacht besteed aan AI en veiligheid. Den Haag kan het knooppunt worden en deze AI-kennis bundelen.

De resultaten van het onderzoek worden ter discussie gesteld in het rapport: AI & Security: An innovation ecosystem approach Policy summary.
Na de zomervakantie komt de volledige achterliggende analyse beschikbaar. Het rapport kan gebruikt worden door de gemeente Den Haag en andere partijen in hun agendavorming rondom het thema AI & veiligheid.

COMMIT kennissessie: ‘Niet corrigeren maar reflecteren’

Dankzij digitalisering in bijna elke sector groeit de vraag naar personeel met technologische kennis. Eén van de grote uitdagingen in het onderwijs is dan ook: (voldoende) studenten ICT-vaardig maken zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de continu veranderende arbeidsmarkt. Het gaat hier niet alleen om hbo-, wo- en mbo-studenten, maar ook om bijscholing van volwassenen en zelfs om leerlingen in het primair onderwijs. Om dit te bewerkstelligen is de ICT-geletterdheid van docenten van cruciaal belang.

Dit en andere gerelateerde onderwerpen werden op 2 juli besproken tijdens een kennissessie over ICT-toepassingen in het beroepsonderwijs Op de IT-Campus in Rotterdam. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt bij de Tilburg Law School, leidde de interactieve discussie.

Kennis toepassen in het onderwijs
De kennissessie was de laatste sessie uit een reeks van drie kennis- en ontwerpsessies, georganiseerd door Birch in samenwerking met COMMIT/. In deze reeks stond centraal hoe kennis uit het COMMIT/-onderzoek kan worden toegepast in het beroepsonderwijs. Dit onderzoek richt zich op de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en op de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen.

Koppeling met bedrijven in de regio
De eerste presentatie werd gegeven door Matthijs Jaspers van de IT Campus Rotterdam. Dit is een stichting die zich richt op betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio Rotterdam en daarnaast meer en beter regionaal IT-talent wil aantrekken. De stichting bestaat nu 1,5 jaar en richt zich leerlingen in het primair onderwijs t/m het hbo. In heel Nederland ontstaan initiatieven om studenten op te leiden tot IT’ers, maar de grote uitdaging is om studenten te koppelen aan het bedrijfsleven in de regio, om zo het talent binnen de regio te houden. Daarom worden er vanuit de IT Campus samenwerkingsverbanden opgericht met bedrijven uit bepaalde sectoren. Door in deze ‘boards’ te bespreken waar precies de problemen liggen, kan een duidelijke visie voor de sector worden ontwikkeld.

Ondernemerschap kun je beter doen dan leren
Ook Jacob-Jan van der Marel, onderwijzer bij Albeda, oprichter van Teachpreneur.net en verbonden aan de IT Campus, kwam aan het woord. Hij deelde persoonlijke ervaringen van hoe zijn studenten in de praktijk bezig zijn met ICT en ondernemerschap. Ze verkopen kleding online via Instagram, doen aan drop-shipping via bol.com of regelen stages tijdens het gamen. Naarmate studenten de skills ontwikkelen om kansen te identificeren, geïnspireerd worden, netwerken en de juiste onderzoekstools hebben, kunnen zij ondernemen.

Digitale geletterdheid
Vervolgens hield Paulo Moekotte een presentatie over mediawijsheid. Hij is werkzaam bij het ROC Twente en Praktor Mediawijsheid bij o.a. het Mediacollege in Amsterdam. Hij redeneerde dat (een gebrek aan) mediawijsheid als onderdeel van ICT-geletterdheid een potentiële aanjager is van een groeiende kansenongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden. Ook bij volwassenen is weinig aandacht voor mediawijsheid, wat effecten heeft in het sociaal en economisch domein, maar ook in het privédomein. Er is grote behoefte aan meer ICT-vaardigheden in het onderwijs. ICT-vaardigheden zoals computational thinking, het weten van wat de toegevoegde waarde is van ICT in het oplossen van problemen, moeten hierbij niet worden gezien kernvaardigheden, maar zijn complementair aan andere vaardigheden.

Lerende netwerken
Als laatste was het woord aan Dominiek Veen van Platform Talent voor Technologie (PTvT). PTvT houdt zich bezig met de uitvoering van de landelijke Human Capital Agenda ICT (HCA-ICT), die erop is gericht om voldoende goed geschoolde ICT-professionals op te leiden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De agenda kent drie actielijnen: het stimuleren van regionale samenwerking (MBO/HBO), het informeren en inspireren van scholieren (VO) en kennisdeling rondom nieuwe technologieën. Ook hier gaat het dus om het samenbrengen van partijen en het inspireren en aanleren van vaardigheden op jonge leeftijd bij scholieren. Voor de eerste actielijn sluit PTvT zich aan bij Katapult. Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van initiatieven, zodat partijen elkaar kunnen vinden, en er wordt onderzocht waarom de ICT-sector beperkt is aangesloten bij het onderwijs, om deze aansluiting vervolgens te kunnen verbeteren.

Vele veranderingen
In de discussie kwam naar voren dat er sprake lijkt te zijn van een ‘wicked problem’: de voorwaarden voor probleemoplossing zijn moeilijk te identificeren, veranderlijk en lijken soms tegenstrijdig. Er moet steeds worden gezocht naar aansluiting met de continu veranderende arbeidsmarkt. Het is van belang onderwijs te ontwikkelen gericht op complementaire (ICT-)vaardigheden en een ondernemende houding, dat studenten voorbereidt op deze arbeidsmarkt. Daar kan spelenderwijze in het primair onderwijs al mee worden begonnen, al waarschuwde Paulo Moekotte dat vooral analoge leesvaardigheden een goede voorspeller zijn voor ICT-geletterdheid. Voor ICT-geletterdheid van studenten is ook ICT-geletterdheid van docenten nodig, terwijl digitaliseringsagenda’s vaak nog vooral gaan om ICT-infrastructuur. De ontwikkelingen in de ICT gaan zo snel, dat het voor docenten bijna onmogelijk is de stof eerder te beheersen dan de studenten. Docenten krijgen daarom een meer ondersteunende en begeleidende rol dan een onderwijzende rol en niet moeten corrigeren maar reflecteren. Daarnaast vraagt ondernemend onderwijs om ondernemende docenten. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door docenten een dag in week ruimte te geven om innovatief onderwijs te ontwikkelen of te ondernemen. Hoe hier ruimte voor gaat worden gemaakt in het onderwijs, is nog een open vraag voor de toekomst.

 

Vind hier de verslagen van de bijeenkomsten op 14 februari en 25 juni.

 

Work in progress: onderzoek naar samenwerking tussen corporates en startups in volle gang

Voor Stichting Management Studies, een onderdeel van VNO-NCW, onderzoekt Birch samen met Tilburg University op welke wijze de samenwerking tussen corporates en startups bevorderd kan worden. Het onderzoek is nog in volle gang, maar bedrijven en startups kijken nu al uit naar de bevindingen.

Door middel van negen case studies probeert het samengestelde onderzoeksteam antwoord te krijgen op de vraag hoe grote bedrijven samen met startups nieuwe en betere samenwerkingen kunnen aangaan, kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Onder andere Achmea, Shell, Rabobank, NS, KPN en Bol.com doen mee aan het onderzoek. Het team heeft vertegenwoordigers van samenwerkingen gesproken aan zowel de startup als corporate kant, om te ontdekken wat de ingrediënten van een succesvolle samenwerking zijn en op wat voor manieren deze bedrijven gezamenlijk kunnen leren.

Aankomende maanden focust het team zich op het schrijven van conclusies en aanbevelingen op basis van alle data die is verzameld. Het onderzoek wordt in september afgerond en in november organiseert VNO-NCW een symposium over dit onderwerp. Het onderzoek wordt gepubliceerd in boekvorm.

COMMIT kennissessie: ‘Meer aandacht voor het ‘leren leren’’

ICT en technologie spelen een steeds belangrijkere rol in het onderwijs. Daarnaast wordt kennis steeds toegankelijker en daarom komt er in het onderwijs meer nadruk te liggen op het aanleren van vaardigheden in plaats van kennis. ICT is dus niet alleen een didactisch middel, maar ook een belangrijk thema in het onderwijs. Digitale kennis is steeds meer een noodzaak voor de arbeidskracht van de toekomst. Tijdens een kennissessie met deskundigen op het gebied van onderwijsinnovatie werden deze ontwikkelingen besproken.

Op 25 juni 2019 werd de tweede kennissessie rondom ICT in het onderwijs georganiseerd door Birch in samenwerking met COMMIT/. In de reeks van drie kennis- en ontwerpsessies wordt besproken hoe kennis uit het COMMIT/-onderzoek kan worden toegepast in het beroepsonderwijs. Dit onderzoek richt zich op de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en op de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen. Dit werkt twee kanten op: enerzijds kan ICT worden toegepast om het onderwijs te verbeteren, anderzijds wordt het voor studenten en werkenden steeds belangrijker te leren werken met ICT.

Beide aspecten werden belicht in deze kennissessie die werd gehouden bij CODAM in Amsterdam. De moderator van de bijeenkomst was Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de ReflecT, het onderzoeksinstituut van de Tilburg Law School.

Het wegnemen van barrières

Als eerste was het woord aan Viktor Bos van TechConnect. Deze publiek-private samenwerking werkt aan uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt en technologie in Metropoolregio Amsterdam. Hij beargumenteerde dat er verschillende barrières zijn voor mensen om voor een carrière in ICT te kiezen. Het doel van TechConnect is om deze barrières weg te nemen en zo in de komende 4 jaar 50.000 extra mensen te activeren om een baan in ICT te vervolgen. Van hun verschillende initiatieven werden er 2 besproken: TekkieWorden en TechGrounds. TekkieWorden is een online gids met opleidingen die opleiden tot een baan in de ICT op elk niveau (MBO, HBO en WO), die hulp biedt aan scholieren, ouders, loopbaanbegeleiders en jongerenwerkers.

TechGrounds is een franchise van de Brusselse tech-hub MolenGeek, een co-working space en codeerschool in de wijk Molenbeek. Door zo’n hub midden in de wijk te plaatsen, kunnen mensen worden bereikt die anders moeilijk de wijk uit komen. De insteek hierbij is niet “we komen je helpen”, maar “we hebben je nodig”, wat een andere reactie teweegbrengt. Een belangrijk aandachtspunt is nu om de initiatieven op te schalen naar regio’s buiten de stad Amsterdam.

Design thinking
Daarna was de vloer voor John Schobben van Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT, waar veel aandacht is voor het onderzoekend ontwerpen van onderwijs. Door te kijken naar welke innovatiestrategieën niet werken, namelijk grootschalige, top-down strategieën, werd hij geïnspireerd om design thinking toe te passen in de ontwikkeling van onderwijs. Hierbij begint innovatie vanuit een expliciete vraag of probleem, waarna door middel van onderzoek en prototypes wordt gewerkt naar een oplossing. Docenten stellen dus zelf de vraag en docenten gaan zelf op zoek naar een antwoord.

Een voorbeeld van een van de projecten is een project met VR, waarbij docenten van de HAN een handleiding hebben opgesteld om VR lesmateriaal te maken. Omdat sommige dingen niet uit te leggen zijn in 2D, maar wel in 3D, kunnen de studenten op deze manier ‘dieper’ leren. Daarna werden de handleidingen ook gebruikt om studenten te leren hoe zij zelf VR content konden creëren.

Een ander project was de evaluatietoolbox, een verzameling van evaluatiemethoden, waarbij bij de ontwikkeling vanaf moment één studenten en docenten betrokken waren. Deze toolbox maakt het voor studenten leuker om te evalueren en stelt hen in staat meer te leren van fouten. Een valkuil van deze innovatiestrategie is dat er veel middelen worden gestoken in het ontwikkelen van lesmethoden, die vervolgens misschien weinig gebruikt gaan worden.

Alternatieve lesmethoden

De sessie werd afgesloten met een verhaal over CODAM door Lucas Vonk. Deze coding academy heeft het onderwijs georganiseerd op een voor Nederland unieke wijze. De studenten leren coderen door het maken van opdrachten in hun eigen tempo. Hierbij zijn geen instructies en ook geen deadlines, dus leren de studenten via trial and error en wordt er veel zelfstandigheid van ze gevraagd. Coderen leent zich bij uitstek voor deze manier van leren. CODAM richt zich voornamelijk op mensen die niet goed passen binnen het reguliere onderwijs. Tijdens de afsluitende rondleiding hebben wij zelf kunnen ervaren hoe goed de methode werd ontvangen bij de studenten, die straalden van het enthousiasme.

Aanhaken publieke partijen en focus op skills

In deze sessie was dus aandacht voor hoe het onderwijs verandert onder invloed van ICT, maar ook voor hoe we gaan voorzien in de grote vraag naar ICT-talenten. In de discussie kwam naar voren dat dit laatste een vraagstuk is voor zowel private als publieke partijen. Private partijen hebben een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. TechConnect en CODAM zijn dan ook voornamelijk gefinancierd vanuit private partijen. Nu is het van belang dat publieke partijen aanhaken, omdat er ook kansen liggen voor oplossingen voor werkloosheid, afstand tot de arbeidsmarkt, economische zaken, etc. Een ander terugkerend thema was het ‘leren leren’. Door studenten zelf aan de slag te laten gaan met ICT, raken ze gewend aan het zelfstandig uitzoeken doen ze skills op die steeds belangrijker worden in ongeveer alle sectoren.

Meer weten over skills en de arbeidsmarkt? Lees hier ons artikel van 23 april 2019.

De vorige sessie vond plaats op 14 februari. Lees het verslag hier. Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de derde en laatste kennissessie plaatsgevonden op de IT Campus in Rotterdam. Het verslag hiervan komt binnenkort online!

Terugblik op geslaagde eerste RD Labsessie voor Regio Deals

Aankomende drie jaren begeleidt Birch samen met Berenschot, Universiteit Utrecht en Universiteit Tilburg 11 Regio Deals in Nederland op het gebied van governance. Middels diverse labsessies wordt er van elkaar geleerd en gekeken over governance in regionale samenwerkingsverbanden rondom de Regio Deals. Donderdag 13 juni vond de eerste sessie plaats bij Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe: “Een begin van drie jaar samen leren over governance’”.  Alle aanwezige regio’s waren te gast bij de eerste editie.

Regio Deals (RD) zijn partnerschappen tussen Rijk en regio’s om opgaven in de regio aan te pakken voor een betere samenleving. RD zijn een experiment in de samenwerking tussen Rijksoverheid en regio’s waarbij de gewenste uitkomst een brede welvaart is. Hierbij gaat het niet alleen om een hoog bruto binnenlands product (nauwe welvaart, economisch), maar ook om bijvoorbeeld leefomgeving, samenleven en gezondheid.

Samen met Berenschot, Universiteit Utrecht en University Tilburg vormt Birch een consortium dat in opdracht van ministeries BZK en LNV de regio’s begeleidt in het monitoren en leren van governance. Drie jaar lang nemen elf van de achttien Regio Deals deel aan de RD Labs Governance die het consortium organiseert.

RD Labsessie 1 in beeld: elkaar leren kennen, workshops en verwachtingen van de sessies

Met het thema ‘Een begin van drie jaar samen leren over governance’ stond het eerste RD Lab in het teken van elkaar en elkaars voorgestelde deals leren kennen. Gastregio Zuid- Oost Drenthe opende de middag met een presentatie over hun Regio Deal waarin de pijlers wonen, werken en welzijn centraal staan.

Regio Deals

Het grote interviewspel
Door middel van de werkvorm ‘Het Grote Interviewspel’ werd er van gedachte gewisseld over de inhoud van diverse Regio Deals. Deelnemers interviewden elkaar niet alleen over de deals en de uitdagingen, maar ook over de verwachtingen van de labsessies.

Workshops
Vervolgens ging de groep uiteen in drie workshops. De algemene workshop stond in het teken van Indicatoren voor meetbaar maken van brede welvaart, onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De twee andere workshops stond de casus van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe centraal. Waar het ging over ‘integraal en slagvaardig sturen in brede regiodeal met veel, sectoraal georganiseerde bestuurders en partijen’ en ‘draagvlak en betrokkenheid bij bestuurlijke achterbannen; hoe overtuig je hen van de meerwaarde en krijg je ze in een “ambassadeursrol”?’.

De dag werd afgesloten met het inventariseren en prioriteren van de onderwerpen waar we als groep gedurende het traject mee aan de slag gaan.

EEAcademy #6: de volgende fase in regionale samenwerking, vrijdag 17 mei 2019

De zesde editie van de Entrepreneurial Ecosystem Academy (EEAcademy) zit erop. Ook deze keer organiseerden Erik Stam van de Universiteit Utrecht en Birch samen deze leerzame en inspirerende ochtend. Tot de aanwezigen behoorden de ondersteunende organisaties, rijksambtenaren, verschillende regio’s waaronder diverse economic boards, ROC’s en ondernemers.

Vrijdag 17 mei verzamelden zo’n 40 man zich in de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park (USP); het hart van kennis en innovatie en een ecosysteem op zich. Omringd door boeken, deelden zij gedachten en ervaringen over ‘samenwerken in ecosystemen’. (Inter)nationale sprekers zoals Jonathan Levie (University of Galway) en Bram van Welie (OSG Hugo de Groot te Rotterdam) deelden hun expertise.

Wereldwijde ecosysteem voorbeelden

Naast het bekende entrepreneurial ecosystem model van Erik Stam, zijn er wereldwijd veel initiatieven op het gebied van ecosysteem-denken en -handelen. Zo ook het initiatief van Jonathan Levie. Hij heeft zo’n dertig jaar ervaring met EE en is een van de Schotse deelnemers aan REAP: Regional Entrepreneurial Accelaration Program. Ook in zijn visie is de ondernemer de belangrijkste actor in het ecosysteem.

Hoe kunnen beleidsmakers een ecosysteem aansturen om meer innovatie en ondernemerschap te stimuleren? Een gezamenlijke agenda is een belangrijke basis. Daar is REAP een goed voorbeeld van. Het is belangrijk om harde feiten te verbinden aan stakeholder insights; dat komt naar voren in de ecosysteem analyses die Levie laat zien. Zoals Levie mooi zegt:

In de Ierse pub worden effectieve connecties gelegd en dat is heel belangrijk voor het ecosysteem.

Dichter bij huis

Na de presentatie van Jonathan Levie, ging Erik Stam in gesprek met Bram van Welie. Van Welie, directeur van de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam, heeft een duidelijke visie over de rol van voortgezet onderwijs in ecosystemen. Hij pleit ervoor dat het voortgezet onderwijs en de buitenwereld dichter bij elkaar komen te staan. Zo kunnen leerlingen de buitenwereld alvast beter leren kennen en kan de middelbare school als ontmoetingsplek dienen voor het ecosysteem.

Workshops

Na een ‘Academy-waardig’ plenair deel, konden bezoekers kiezen uit een drietal workshops. Friso Smit nam een deel van de bezoekers mee ‘op safari’ door het Utrecht Science Park en toonde de deelnemers nieuwe technologieën die de volksgezondheid vooruithelpen. Een andere groep liet zich door provincie Zuid-Holland informeren en inspireren over ‘human capital als motor voor de economie’. Een derde groep ging in gesprek met Joost van Hoorn van Platform31 over MKB’ers in het ecosysteem.

Vervolg

Was je er niet bij? Niet getreurd: dikke kans dat we in het najaar van 2019 een zevende EEAcademy organiseren. Blijf op de hoogte van de EE Community door je te abonneren op de nieuwsbrief van Birch of je aan te melden voor de LinkedIn groep via info@birch.nl o.v.v. EE Community.

Expertise Centrum Precisietechniek gelanceerd

De vereniging Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) is een feit! Acht prominente metaalbedrijven, expert Arjan van Wijngaarden, de Koninklijke Metaalunie en de OOM zijn dit initiatief gestart met één doel: onder het motto ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ het vak precisietechniek in Zuid-Holland in stand houden.

Het vak heeft twee urgente problemen: een tekort aan vakmensen en onvoldoende aansluiting tussen opleiding en praktijk in de regio.

De vereniging wil deze problemen aanpakken door zich in te zetten voor
Promotie van het vak verspanen
Onderwijsontwikkeling
Verbinding

Er zal een wervingscampagne worden opgezet om jonge mensen een eigentijds beeld van het vak geven. Ook wordt er een digitale leeromgeving ontwikkeld om zittend personeel, docenten en leerlingen uit het beroepsonderwijs over de nieuwste technologische ontwikkelingen te informeren.
Samen met expert Arjan van Wijngaarden en acht lid-bedrijven heeft Birch vorig jaar een businessplan voor het ECP ontwikkeld.

Dankzij een toegekend MKB!dee uit de eerste subsidieronde van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kon de vereniging worden opgericht.

In 9 april vond de feestelijke opening plaats van de oprichting van ECP. Ongeveer 60 deelnemers uit zowel onderwijs, overheid en vooral ook het regionaal bedrijfsleven hieven het glas. In deze bijeenkomst heeft het bestuur van het ECP het woord genomen naast Stichting OOM en de Koninklijke Metaalunie; partijen die het initiatief vanaf het begin een warm hart toedragen.

Wij wensen het ECP veel succes voor de toekomst!

Kom naar de Entrepreneurial Ecosystem Academy 2019 op 17 mei in Utrecht

Voor de zesde keer organiseert Birch samen met de Universiteit Utrecht de Entrepreneurial Ecosystem Academy, deze keer in samenwerking met Platform31. Deze editie staat in het teken van: “De volgende fase in regionale samenwerking”. 

Onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs én ondernemers delen hun visie en ervaringen in het kader van samenwerken in ecosystemen. Wil je deze editie niet missen? Meld je dan snel aan.

Veel regio’s staan voor nieuwe ontwikkelvraagstukken. Ze worden gevraagd de verhouding tussen resultaat en financiering te verantwoorden. Ze buigen zich over de vormgeving van hun Regiodeal en de verbinding daarvan aan bestaande infrastructuur. Dit en andere vraagstukken zijn het gevolg van de stappen die Nederland zet richting verduurzaming. De centrale vraag in dit geheel is dan ook: Hoe groei ik door als ecosysteem?

Meld je aan voor Entrepreneurial Ecosystem Academy #6:
De volgende fase in regionale samenwerking

Op de EEAcademy geven experts inzicht in hoe regionale partijen efficiënter kunnen samenwerken om een krachtige koers in te slaan. De sprekers komen uit het onderwijs, de overheid en de triple helix. Zij vertellen waar zij zelf tegenaan lopen in de samenwerking in de regio.

Voor wie?

We willen een inspirerende en leerzame omgeving creëren voor iedereen die zich bezig houdt met ecosystemen in de regio. Wetenschappers, beleidsmakers, kennisinstellingen en ondernemers zijn van harte welkom om ervaringen en inzichten te delen en met elkaar in discussie te gaan.

Het programma

9.00 
Inloop
9.30
1. Introductie door Prof. Dr. Erik Stam – Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics
2. Jonathan Levie – Professor of Entrepreneurship & Regional Development aan NUI Galway, Ireland
3. Bram van Welie van Directeur OSG Hugo de Groot. Rotterdam – Belang van verbinding tussen werkgevers en scholen
11.00
Pauze
11.30
Deelsessies:
1. Joost van Hoorn van Platform31 – Versterking van het MKB in de regio
3. Peter Bertholet van  Directeur Stadsregio Parkstad Limburg – Het opzetten, aanvragen en uitvoeren van regio deals
4. Friso Smit van Utrecht Science Park – Safari op Utrecht Science Park.
5. Ron Brans van Beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland en Leonie Oosterwaal van Birch – Human Capital als motor voor economische groei
12.45
Wrap-up en reflectie
13.00         
Lunch

Tot ziens op EEA nummer 6!

Utrecht Science Park – Universiteitsbibliotheek Utrecht Uithof –
Heidelberglaan 3 – 3584 CS Utrecht – Boothzaal.

Birch begeleidt Regio Hart van Brabant naar concept-Meerjarenagenda 2019-2023

Het concept van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) van Regio Hart van Brabant is klaar; het woord is nu aan de gemeenteraden. Voor de zomer van 2019 wordt de agenda definitief vastgesteld.

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. ‘Midden-Brabant’ is economisch aantrekkelijk, heeft beschermde natuurgebieden én enkele grote publiekstrekkers zoals de Efteling en Dutch Design Week. Naast deze positieve elementen zijn er echter ook grootstedelijke vragen op sociaal terrein.

Brede welvaart realiseren
In de agenda is te lezen dat de regio brede welvaart centraal stelt: ‘Hart van Brabant wil uitblinken in duurzame ontwikkeling. Onze missie is dat we economische, ecologische en sociale groei combineren. Dat betekent dat we integrale keuzes maken in beleid en uitvoering in samenwerking met ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners.’

Programma voor domeinen economie, ecologie en sociale groei

De regio kiest ook voor een ambitieus, evidence-based en meetbare SMA. In de voorbereiding van de agenda zijn kenmerken, kansen en uitdagingen (SWOT) van de regio geformuleerd. Op basis hiervan zijn het verhaal, de ambities en de doelstellingen van Hart van Brabant in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze kwantitatief onderbouwd en getoetst in (groeps) interviews. Voor elk van de drie domeinen waarop de regio actief is, ligt er nu een programma inclusief indicatoren voor het volgen van de voortgang en effecten. De agenda laat in vele acties zien hoe de ambities en concrete doelen ook daadwerkelijk te realiseren zijn.

Bestuurlijke afstemming
Belangrijk aandachtspunt bij de totstandkoming van een regionale en triple helix agenda is de bestuurlijke afstemming tussen gemeenten, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het proces is door opdrachtgever programmabureau Regio Hart van Brabant ruim opgezet, met onder andere voldoende tijd voor steun en ruimte voor ambtelijke overleggen en bestuursvergaderingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.
In overleg met de communicatieadviseur is er veel aandacht geweest voor procescommunicatie. Bijna wekelijks zijn betrokkenen en geïnteresseerden geïnformeerd via nieuwsupdates. Daarnaast is er speciaal een visueel aantrekkelijke webpagina ingericht voor de SMA.

Geïnteresseerd in de concept-Meerjarenagenda van Hart van Brabant? Bekijk hier het resultaat!

Birch en Hart van Brabant
Vanwege haar ervaring met het opstellen van strategische meerjarenagenda’s in andere regio’s is Birch door de regio Hart van Brabant gevraagd het proces en de inhoudelijke inbreng te begeleiden.

Jan Peter van den Toren en Corine Bos hebben de regio daarin kunnen ondersteunen. Een belangrijke rol was er voor een projectgroep waar Birch tussen oktober 2018 en maart 2019 mee heeft samengewerkt. Deze projectgroep bestond uit ambtenaren van de negen regiogemeenten, deskundigen van het programmabureau Regio Hart van Brabant en de triplehelix-organisatie Midpoint Brabant. Ook is nauw samengewerkt met partners en relaties uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Hart van Brabant